Subsidiëring van de Stadsvernieuwingskorporatie voor het jaar 1980. Bijlage no. 9 Leeuwarden, 21 december 1979. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur van de Stichting Stadsvernieuwingskorporatie (SVK) heeft ons verzocht te bevorderen dat voor 1980 een subsidie wordt toegekend. Hiertoe heeft de SVK een gespecificeerde begroting ingediend, welke wij voor ter inzage hebben gelegd. Wij kunnen met deze begroting instemmen. Voor 1980 betekent dit TOorshamds dat de volgende bijdragen nodig zullen zijn: Coördinerend bureau 168.450, projectbureaux 287.000, af: bijdragen Min. Soc. Zaken 8.700, af: bijdragen eigenaars bewoners - 76.000.- 84.700.- 202.500. Totale bijdrage van de gemeente 570.750» Zoals wij II reeds in de raadsbrief van 8 november 1979 (bijlage nr. 494).hebben uiteengezet, worden er als gevolg van een wijziging van de subsidieregeling voor de particuliere woningverbetering nagenoeg geen ingrijpende verbeteringsplannen meer ingediend. Als gevolg hiervan stelt de SVK voor tot een iets andere tariefopbouw van de door de bewoners te betalen vergoedingen te komen. Wij kunnen ons met het voorstel van de S.V.K. verenigen. Het vorenstaande houdt in dat de bewonersbijdragen gemiddeld gezien, vanaf 1 januari 1980 op 250,worden vastgesteld, d.w.z. 350,voor een bewoner die een aannemer inschakelt en 150,voor een bewoner die de verbetering zelf uitvoert. Als gevolg van genoemdewijziging van de subsidieregeling is de SVK thans niet meer in staat de tarieven op kostprijsbasis in rekening te brengen. In verband hiermede dient de subsidievoorwaarde, zoals omschreven in Uw besluit van 19 december 1977, no. 18159 (punt IVc) te worden opgeschort. Daarin is namelijk bepaald dat de tarieven rekening houdend met de niet door subsidie gedekte kosten zodanig moeten worden vastgesteld dat een sluitende exploitatie wordt verkregen. Tot slot merken wij nog op dat de S.V.K. ons inmiddels heeft laten weten in te stemmen met de door de Raad in zijn vergadering van 19 november j.l. vastgestelde aanvullende subsidievoorwaarde dat in vakatures (bij de S.V.K. niet eerder wordt voorzien dan nadat daarvoor onze goedkeuring is verkregen. Wij stellen voor, de S.V.K. voor 1980 ten laste van de voor de stadsvernieuwing beschikbare ruimte voorshands een bijdrage toe te ken nen van 370.750,overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.So Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 57