No. 18902 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage nr. 9)» BESLUIT: I. de Stichting Stadsvernieuwingskorporatie voor het jaar 1980 voorshan is een subsidie toe te kennen van 370.750, II. de subsidie—voorwaarde, genoemd onder IVc in het besluit van de raac. van 19 december 1977, no. 18159 voorshands op te schorten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Benoemen van een lid van de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening. Bi jlage nr. 10. Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. De heer G. Krol heeft bedankt voor het lidmaatschap van de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening. De benoeming is indertijd geschied over- e ikomstig het bepaalde in artikel 1, derde lid, sub 3, van de Verordening, r< gelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Raad voor Maat- s bappelijke Dienstverlening op voordracht van de Stichting Maatschappelij ke Dienstverlening Leeuwarden. Deze stichting draagt thans ter voorziening in de vacature de heer J. Hi izinga, B. v.d. Veenwei 52, alhier, voor. Wij geven U in overweging tot benoeming over te gaan. ^Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma, Burgemeester W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 58