Tegemoetkoming in de kosten van de raadsfracties. B: jlage nr. 11. Leeuwarden, 21 december 1979' Aan de Gemeenteraad. Met ingang van 1 september 1971 is van kracht geworden de Verordening, r gelende de tegemoetkoming aan fracties in de Gemeenteraad in de kosten v n de door hen ten behoeve van de gemeente verrichte werkzaamheden. Sedert- d en zijn de bedragen van de tegemoetkoming niet meer gewijzigd. Door de C mmissie inzake het functioneren van de Gemeenteraad en de positie van de R adsleden wordt geadviseerd de fractievergoedingen minder uiteen te laten lc pen dan thans het geval is. In verband daarmede stellen wij IJ voor de te gemoetkoming voor een groter deel te baseren op de algemene kosten per frac- t e en voor een kleiner gedeelte op een vergoeding voor ieder fractielid. De v rgoeding aan raadsfracties bedraagt thans 100,per fractielid met een m. nimum van 250,per fractie. De vergoeding per fractie ware, gezien de te maken kosten, te stellen 01 1.000,per fractie. Dit bedrag ware te vermeerderen met 50,voor i der fractielid. Wij stellen IJ voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 59