2. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten (1e wijziging); 3. Berichten van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betref- gende de raadsbesluiten van 10 december 1979 tot - 8 - Y. Brief van 30 november 1979 van de Communistische Partij van Nederland, afd. Leeuwarden betreffende de hoogte van de gasprijzen voor 1980 (verhoging met 8 cent per m3 voor de kleinver bruikers Zoals bekend wenste de Minister van Economische Zaken aanvanke lijk een verhoging van 8 cent per m3Inmiddels is besloten tot verhoging van 4 cent per 1 januari en 3 cent per 1 juli, terwijl tevens het vastrecht werd verlaagd. Zowel tegen het aanvankelijke voornemen als tegen het uiteindelijk genomen besluit hebben onze vertegenwoordigers in de betreffende organen bezwaar gemaakt. Wij stellen voor ad ressante in bovenstaande zin te antwoorden. Z. Brief van 10 december 1979 van de Ge westelijke Werkgroep Energie van de P. v/d A. Friesland betreffende de ontwikkeling van energiebesparings plannen. In ons voorstel aan de Raad van 8 november 1979bijlage nr. 501, hebben wij uitvoerig mededeling gedaan van de activiteiten met betrekking tot energiebesparing. Wij stellen U voor adressante hiervan in kennis te stellen. A1Brief van 10 december 1979 van het be stuur van de Leeuwarder Schoolvereni ging behelzende een verzoek om beschik baarstelling van gelden ten behoeve van diverse aanschaffingen voor de kleuter school "De Beukeboom"Valkstraat 34» alhier. Voor het doen van de aanschaffin gen waarvoor thans een krediet wordt gevraagd verleende de Raad zijn medewerking in de vergade ring van 17-9-'79» onder bijlage nr. 386, raadsbesluit nr. 12500. Ingevolge artikel 56, jo artikel 55» 5e lid, van de Kleuteronder wijswet dienen Burgemeester er. Wethouders ter zake van het orden havige verzoek, dat aan hen moet worden ingezonden, te beslissen. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen te stellen van Burgemees ter en Wethouders ter afdoening. B1Brief van 17 december 1979 van de heer Voorgesteld wordt deze brief te H. Fokkinga, De Ruyterweg 98, waarin hij betrekken bij de behandeling van nogmaals zijn ernstige verontrusting uit-het IJ binnenkort aan te bieder spreekt over de voorgenomen plannen tot Verkeersuitwerkingsplan voor de afsluiting van het noordelijk deel van Schil-Oost. de De Ruyterweg. Mededelingen voor de Raadsvergadering van 28 januari 1980. Ingekomen zijn: A. Bericht van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 20 december 1979, nr. 62 van het raadsbesluit van 29 oktober 1979 tot vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (11e wijziging). Bericht van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 28 december 1979,nr. 5 van de raadsbesluiten van 29 oktober 1979 tot 1vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van veemarktrechten (7e wijziging); 3. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van haven en opslaggeld (8e wijziging). Bericht van geen bezwaar van Gedepu teerde Staten van Friesland betreffen de het raadsbesluit van 29 oktober 1979 tot vaststellen van de Verorde ning tot wijziging van de Bezoldi gingsverordening 1 96O Berichten van goedkeuring van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende diverse wijzigingen van de gemeentebegroting en van de be grotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1979» 1verkoop van tussen de Sneker- trekweg en de Marshallweg ge legen percelen grond met de daarop staande opstallen (slachthuis met bijbehoren) met uitzondering van een noorde lijk perceelsgedeelte aan Slacht huis Brada B .V. 2. het aangaan van een overeenkomst met Brada Beheermaatschappij B.V. waarbij genoemde B.V. ten behoeve van de gemeente Leeuwarden afstand doet van het recht van opstal, ge vestigd op een perceel gelegen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 5