No. 19022. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (Bijlage nr. 11 gelet op artikel 168 van de gemeentewet; BESLUIT I. de Verordening, regelende de tegemoetkoming aan fracties in de Gemeente raad in de kosten van de door hen ten behoeve van de gemeente verrichte werkzaamheden in die zin te wijzigen dat artikel 2, eerste lid, komt te luiden als volgt: "De in artikel 1 bedoelde tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van 1.000,per fractie, vermeerderd met 30,per lid van iedere frac tie" II. te bepalen, dat dit besluit heden in werking treedt en terugwerkt tot 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. 7 rkoop van in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen percelen indu- s "rieterrein. Bijlage no. 12 Leeuwarden, 21 december 1979 Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 2 gegadigden overeenstemming bereikt omtrent de ver loop van de op de ter inzage gelegde tekeningen met een rode omlijning a -.ngegeven percelen industrieterrein. De voorgenomen bebouwing is in overeenstemming met de in voorberei ding zijnde herziening van het bestemmingsplan "Hemrik" (1e fase). Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen raar de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. De instemmende adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zijn e rde ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna af- g ;drukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 60