4. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandels bedrijf of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor de tailhandelsactiviteiten of ten behoeve van opslag van explosieve stof fen te gebruiken of te doen gebruiken; Jo. 19023 b DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 12 BESLUIT: aan N.R.P. Holding B.V., gevestigd te Mill, te verkopen het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven, in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen per ceel industrieterrein ter grootte van plm.1560 m2, voor een prijs van 60.840,(exclusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 12a en 12b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en voorts onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; de genoemde, door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de bepaling van de gestelde koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende ka dastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de genoemde koopsom; 2. koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met 'alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe vanouds en met recht behorende; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht, op of omstreeks de datum waarop de grond in bouwrijpe toestand kan worden geleverd; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goe deren; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverko pers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 5. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt, gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de ei gendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 63