- 2 - 6. bij niet-nakoming van het gestelde onder 5> zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koopster nadat de gemeente haar bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gege ven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschul digde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 7. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte ma^, behoudens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 5 is voldaan; 8a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 4> 8a en 9 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwar den te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrij- ger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte voordat aan het bepaalde onder 5 is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7> bovendien ver plicht de voorwaarden onder 5> 8, 7» 8b en 9 vermeld, tegenover de ver kri jger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en na mens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(ste verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te re- men; 9. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, bedoeld onder 4, 6, 7, 8a en 8b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 100.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zen der dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vin den; 10. de koopster dient voor eigen rekening te zorgen voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde overrit(ten) teneinde te kunnen komen van en gaan naar de openbare weg (ïïranusweg) 11. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering vaneen afschrift van de overdrachtsakte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 1.170,12 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koopster; 12a. indien de akte van eigendomsoverdracht door toedoen van de koopster niet notarieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbe sluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft ver kregen, is de koopster vanaf de dattim, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente ver schuldigd, berekend naar 9% per jaar; b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedeputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeuii, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen--voorwaarden, door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aar de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekencl naar 9% pen jaar; - 3 - 7. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de tl. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1502 en 1505 van het Burgerlijk Wetboek; de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde no taris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 64