No. 19024 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 13 BESLUIT: aan H. Hofman, wonende te Leeuwarden, Mannagras 25, te verkopen het op df bij dit besluit behorende tekening met een rode kleur aangegeven, aan hei erf van het pand Mannagras 25 grenzend perceelsgedeelte ter grootte van ongeveer 24 ca, voor een prijs van 70,per ca (géén B.T.W. verschuldigi en verder onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het verkochte zal vóór de datum van het passeren var de overdrachtsakte ter plaatse worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; de door deze ambtenaar te berekenen oppervlakte zal dienen voor de be paling van de totale koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt de grond vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215,(exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. •Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aankoop van de percelen met opstallen Tuinen 64 en 66 van W.Y. Eisma. Bijlage no. 14 Leeuwarden, 21 december 1979 Aan de Gemeenteraad. Krachtens overeenkomst van 19 december 1977 huurt de gemeente van de heer W.Y. Eisma, alhier, voor een bedrag van (thans) 21.800,per jaar iet bedrijfsgedeelte van het pand Tuinen 66, zulks ten behoeve van de gra fische afdeling van de Akademie voor beeldend Kunstonderwijs "Vredeman de Vries". Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een tijdvak van bijna 10 jaren, ingaande 1 oktober 1977 en eindigende op 31 jnli 1987- In verband met de bedoeling van de eigenaar het pand Tuinen 66, als mede het aangrenzende pand Tuinen 64 (een beschermd monument), af te sto ken, hebben wij getracht tot overeenstemming te komen omtrent de aankoop van dit onroerend goed. Wij zijn daarin geslaagd tegen een op basis van mderhandeling totstand gekomen prijs van in totaal 290.000,De aan koop kan overigens onder de gebruikelijke bedingen plaatsvinden. De bedoelde percelen, totaal groot 311 ca, zijn op de ter inzage gelegde tekening roodomlijnd aangegeven. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inza ge worden gelegd. Wij geven in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af gedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester WoJ.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 66