No. 19025 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 14); BESLUIT: I. aan te kopen van W.Y. Eisma, wonende te Leeuwarden, Tuinen 66, de per celen met opstallen, plaatselijk bekend Tuinen 64 en 66, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummers 2433» 2434» 4354 en 4358, groot respectievelijk 49 ca, 42 ca, 20 ca en 200 ca, voor een prijs van in totaal 290.000,en voorts onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur (de bovenwoning), hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen met opstallen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden vanaf het moment van het passeren van de akte van eigen domsoverdracht 7. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 8. de zich in het complex bevindende roerende goederen (met uitzondering van wat zich bevindt in de bovenwoning) zijn in de koop/verkoop be grepen; 9. verkoper verkrijgt het voortgezet verbruik van de bovenwoning van het pand Tuinen 66 tot uiterlijk 1 september 1980, tegen een vergoe ding van 250,per maand; II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Woningbedrijf. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter, Secretaris, Ontslag van het hoofd van de Plataanschool (g.l.o.). Bijlage no. 15. Leeuwarden, 21 december 1979 Aan de Gemeenteraad. Op grond van zijn afkeuring door de directie van het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds verzoekt de heer J. Rodenhuis bij brief van 17 decem ber j.l. ontslag als hoofd van de Plataanschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs), alhier. Onder overlegging van zijn verzoekschrift en de beschikking van de directie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds geven wij U in overwe ging het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een nader door ons te bepalen datum. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 67