Opruimen landhoofden betonbrug in Noorderstadsgracht bij voormalige Gas fabriek Bijlage nr. 16. Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. Enige tijd geleden heeft ons vanuit de Commissie Monumentenzorg het verzoek bereikt de landhoofden van de betonbrug in de Noorderstadsgracht bij de voormalige gasfabriek op te ruimen. Wij menen, dat dit verzoek kan worden ingewilligd, mede omdat de landhoofden hoe langer hoe meer in de plorabele toestand komen te verkeren. Blijkens een voor IJ ter inzage gelegd rapport van de Dienst Stadsont wikkeling zal met het slopen van de landhoofden en de bijkomende werken een bedrag gemoeid zijn van 41.500,(inclusief B.T.W.). /ingezien de raming van de kosten van de dienst dateert van eind 1978 en c'e uitvoering van de werken begin 1980 zou kunnen plaatsvinden dient met en stijging van de geraamde kosten rekening te worden gehouden. Wij zijn wan mening, dat het totaalkostencijfer na een afronding moet worden ge- raamd op 45.000, er van uitgaande, dat de uitvoering van het werk ook iderdaad begin 1980 zal kunnen plaatsvinden. lat bedrag van 45-000,kan ten laste worden gebracht van de post Res tauratie Monumenten. Wij stellen II voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte o ïtwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 68