No. 19099. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 ("bijlage no. 16); BESLUIT 1over te gaan tot het doen verwijderen van de landhoofden van de betonbrug in de Noorderstadsgracht bij de voormalige gasfabriek; 2. voor deze werkzaamheden een krediet beschikbaar te stellen van 45.000, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Subsidiëring studentenonderzoek "Oranjewijk" bijlage no. 17. Leeuwarden, 21 december 1979- Aan de Gemeenteraad. Door een onderzoeksgroep van studenten van de Rijksuniversiteit te Groningen is aan ons de opzet gepresenteerd van een te houden onderzoek onder de bewoners van de Oranjewijk en het gebied Emmakade N.Z. Deze onderzoeksgroep, afkomstig uit de vakgroep Planologie van de universiteitstelt zich ten doel om vanuit een sociaal-geografische en unsthistorische invalshoek te komen tot een onderzoek naar de waardering -an de wijk. De achtergrond van het onderzoek wordt gevormd door het feit dat het ;ebied rond het Nieuwe Kanaal historisch een eenheid vormt en in de 3tadsvemieuwingsrapporten vaak wordt opgedeeld als behorende tot twee eerschillende wijken. Het feit dat enige jaren geleden de bewoners van e beide Emmakaden zich in een overlegorgaan hebben verenigd, is voor de ïtudentengroep aanleiding om na te gaan of de historische planuitleg ook nu nog door de bewoners als een eenheid wordt ervaren. Omtrent de uiteindelijke onderzoeksopzet en de wijze waarop het onder- oek zal worden uitgevoerd is door de studenten - bij het ontbreken van >en project- en contactgroep voor dit gebied - rechtstreeks met wijkbe- oners en het Centraal Orgaan Leeuwarden overleg gevoerd. Met betrekking tot de relevantie van dit onderzoek zouden wij U willen ijzen op hetgeen in de I.S.R.-rapportage met betrekking tot het gebied chil-Oost als een van de specifieke doelstellingen is geformuleerd, name- ijk dat het nodig is sociaal onderzoek in te stellen om te komen tot een oelgericht sociaal beleid. Wij zijn van mening, dat het onderhavige on- erzoek past binnen deze doelstelling en een zinvolle bijdrage kan leve- en aan het stadsvernieuwingsbeleid ten aanzien van het gebied rond het Jieuwe Kanaal. De totale kosten van het project worden begroot op 3.000,Voor ?en bedrag van 1.650,(rapportage en onderzoekskosten) hebben de nderzoekers reeds dekking gevonden. De gemeente wordt derhalve gevraagd en subsidie te verlenen van 1.350,ter dekking van de reiskosten. Wij stellen U voor het gevraagde subsidie te verlenen. De benodigde inanciële ruimte kan gevonden worden binnen de stelpost statistiek en nderzoek (volgnummer 24 van de gemeentebegroting 1979. Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich iet het onderhavige voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te beslui- en overeenkomstig het bijgaande ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 69