- 2 - binnen het terrein van het open baar slachthuis tussen de Sneker- trekweg en de Marshallweg; 3. het aangaan van een overeenkomst met Brada Beheermaatschappij B.V., waarbij genoemde B.V. ten behoeve van de gemeente Leeuwarden afstand doet van het recht van erfpacht, gevestigd op een perceel grond, gelegen in de noordoostelijke hoek van het terrein van het openbaar slachthuis en ten zuiden van- en aan de Snekertrekweg; 4. het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van de Friese Bondsspaarbank te Leeuwarden tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen, voortvloeiende uit een door de Vereniging Openbare Bibliotheek Leeuwarden met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geldlening ten belope van 100.000, en tot het aangaan van een overeenkomst ten aanzien van de te verlenen garan tie met de Vereniging Openbare Biblio theek Leeuwarden; 5. het aangaan van een overeenkomst met de Regio Friesland-Noord, waarbij deze wordt toegestaan bij de gemeente Leeuwarden gelden in rekening-courant op te nemen tot maximaal 500.000, 6. het aangaan van een overeenkomst met de Brandweer Hulpverleningsdienst Friesland-Noord, waarbij deze wordt toegestaan bij de gemeente Leeuwarden gelden in rekening-courant op te nemen tot maximaal 500.000, F. Rapporten omtrent: 1controle kas en administratie Museum Princessehof over het tweede halfjaar 1978; 2. controle voorschotkas M.P.A. over het eerste halfjaar 1979; 3. controle administratie Dienst Stads ontwikkeling over het tweede en derde kwartaal 1979; 4. controle financiële administratie Algemene Dienst over het derde kwar taal 1979; 5. controle administratie Dienst voor Gezondheidszorg over het derde kwar taal 1979; 6. controle administratie Gemeentelijke Sociale Dienst over het derde kwar taal 1979; 7. controle administratie Dienst voor Voorgesteld wordt deze berichten en deze rap porten voor kennisge ving aan te nemen. - 3 - Sociale Werkvoorziening over het derde kwartaal 1979 G. Brief van 1 november 1979» waarin het bestuur van de S0S.-telefonische hulpdienst het College meedeelt dat inmiddels is overgegaan tot het aan trekken van een lening ten behoeve van de verbouw en inrichting van het pand Hofplein 33 waarvoor geen ge meentegarantie is vereist. 3. Brief van 13 december 1979 van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord betreffende vast stelling van de begroting 1980 van de D.G.D. Friesland-Noord en van de Regio Friesland-Noord. I. Verzoeken van: 1het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden om medewerking voor de aanschaf van 1 elektrische naaimachine ten behoeve van de Willem Lodewijkschool 2. het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk kleuter- en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid om mede werking voor de aanschaf van speel-leermateriaal bij de methode veilig leren lezen voor de Johan Willem Friso- school 3. het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden om medewerking voor het her stellen van stormschade aan de St. Thomasschool 4. verzoek van de Neutraal Bij zondere Kleuterschool Wyt- gaard om medewerking voor de aanschaf van een cassetterecor der ten behoeve van deze kleuterschool Bij raadsbesluit van 8 okto ber 1979 (nr. 13873) is een gemeentegarantie verstrekt aan de S.O.S.-telefonische hulpdienst voor een nog aan te trekken geldlening ten behoeve van de verbouw en inrichting van het pand Hof plein 33* Gezien het feit dat deze in stelling inmiddels een lening heeft aangetrokken waarvoor geen gemeentegarantie is ver eist, behoeft het genoemde raadsbesluit niet tot uit voering te worden gebracht. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 6