No. 19136. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 17); BESLUIT s ten behoeve van een onderzoek naar de waardering van de Oranjewijk/Emma- kade N.Z. aan de onderzoeksgroep "Oranjewijk" een éénmalig subsidie te verlenen gelijk aan de werkelijke reiskosten tot een maximum van 1.350,— Aldus vastgesteld in de openbare vergaderiig van Voorzitter. Secretaris. Bouwen van een was- en kleedakkommodatie in het sportpark "Hemrik". Bijlage no. 18 Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de gemeenteraad. Op de "Hemrik" is men momenteel bezig met de aanleg van vier voetbal velden. Wij gaan er vanuit, dat deze velden bij de aanvang van het voet balseizoen 1980-1981 kunnen worden bespeeld. Op dat moment dient er naar onze mening tevens een was- en kleedakkommodatie ter plaatse beschikbaar te zijn. Om dit was- en kleedgebouw tijdig te kunnen realiseren, is het noodzakelijk, dat op korte termijn met de bouw daarvan wordt begonnen. Door de Dienst Stadsontwikkeling is een plan voor de bouw van een was- en kleedakkommodatie ontworpen, dat voldoet aan de daaraan te stel len eisen. De akkommodatie bestaat uit: a. 6 was- en kleedboxen (3 dubbele units), een scheidsrechtersruimte en een berging; b. een werkplaats en een schaftruimte ten behoeve van de Dienst voor Sport en Recreatie. De kosten van deze akkommodatie worden begroot op 525.000, In het beleidsplan 1979-1983 is voor de bouw van een was- en kleed gebouw c.a. in het sportpark "Hemrik" een bedrag opgenomen van 450.000, Dit bedrag is niet aangepast aan de loon- en prijsstijgingen (prijspeil 1977). Bovendien zijn in het bedrag van 450.000,niet begrepen de kos ten van de bouw van een werkplaats en personeelsverblijf ten behoeve van de Dienst voor Sport en Recreatie aangezien deze voorzieningen oorspron kelijk zouden worden gerealiseerd in kombinatie met de schuil- en toilet gelegenheid ten behoeve van het publiek in het recreatiegebied de "Froske polle". Teneinde subsidiëring van een schuil- en toiletgelegenheid op de 'Froskepolle" in het kader van de openlucht-recreatie mogelijk te maken, moest van de bouw van een daaraan gekoppelde werkplaats en personeels ruimte worden afgezien. Het is echter voor het beheer van zowel het sport park "Hemrik" als het recreatiegebied de "Froskepolle" noodzakelijk om over een adequate werkplaats/personeelsruimte in dat gebied te kunnen beschikken. Derhalve hebben wij gemeend, bedoelde akkommodatie te moeten koppelen aan het was- en kleedgebouw in het sportpark "Hemrik". Ten aanzien van de grootte van het was- en kleedgebouw merken wij het volgende op. In het sportpark "Hemrik" worden vier voetbalvelden aangelegd. Het is gebruikelijk, dat per voetbalveld een dubbele was- en kleedruimte beschik baar is. Gelet op het feit, dat de toekomstige gebruiker van het sportpark "Hemrik", de voetbalclub "F.V.C." niet over 4 velden gelijktijdig behoeft te beschikken en in incidentele gevallen gebruik kan worden gemaakt van de nog te realiseren was- en kleedruimte van de akkommodatie ten behoeve van de kanovereniging "De Hydronauten" is een vierde was- en kleedunit naar onze mening niet noodzakelijk. Door de voetbalclub "F.V.C." is een plan ontworpen om analoog aan de situatie met betrekking tot het clubhuis van de voetbalvereniging "Nicator" op het sportpark "Kalverdijkje"een clubhuis aan het was- en kleedgebouw op het sportpark "Hemrik" te bouwen. Vooruitlopend op een schriftelijke aanvraag terzake heeft voornoemde vereniging bij monde van haar voorzitter verzocht de bouw van het casco van het clubhuis gelijktijdig (in één werk) uit te voeren met de bouw van het was- en kleedgebouw. De reden van dit verzoek is, dat op deze wijze het clubhuis op dezelfde tijd gereed kan zijn als het was- en kleedgebouw, hetgeen in verband met de verhuizing van "F.V.C." van het sportpark "Nylan" naar het sportpark "Hemrik" wenselijk is. De kosten van de bouw van voornoemd casco worden door de Dienst

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 70