Aanstelling wijkprojectleid(st)er in Leeuwarden-Vest en Bilgaard. Bijlage nr. 19. Leeuwarden, 21 december 1979. Aan de Gemeenteraad. Laatstelijk bij schrijven van 18 oktober 1979 heeft het bestuur van de Slichting Bejaardenwerk Leeuwarden ons verzocht om over te mogen gaan tot de benoeming van een wijkprojectleid(st)er in Leeuwarden-West/Bilgaard. Met betrekking tot deze aanvraag en de stand van zaken met betrekking tct het extra-murele bejaardenwerk in Leeuwarden, delen wij U het volgende me de. Momenteel functioneren in het kader van het open bejaardenwerk in Leeuwarden de volgende zgn. enkelvoudige projecten: 1. Stedelijk Project, waaronder begrepen a. kantoor projectleider t.b.v. de coördinatie van de stedelijke activi teiten op bejaardengebied in Leeuwarden; b. Vereniging Bejaardensociëteit (centrum); c. Leeuwarden-Vest. 2. Dienstencentrum Villem Sprengerstraat 3. Dienstencentrum Huizum. 4- Dienstencentrum Het Vliet. Het gemeentelijk subsidie voor deze projecten bedraagt 90 in de per se aeelskosten en 100 in de overige subsidiabele lasten (huisvesting, or ganisatie en activiteiten). Voor al deze projecten wordt in het gemeentelijk subsidie een rijksbijdrage van 80 verstrekt, met dien verstande dat voor de onder 1 b en c genoemde onderdelen personeelslasten daarvan worden uitge zonderd omdat deze onderdelen niet door C.R.M. als zelfstandig enkelvoudig pi jject zijn erkend. Voor de Vereniging Bejaardensociëteit heeft dit geen pi iktische consequenties omdat daar geen sprake is van personeel. Voor Leeu warden-Vest ligt dit anders. Het open bejaardenwerk in deze wijk heeft de laatste jaren een zodanig gi )te omvang aangenomen dat het noodzakelijk bleek om hier een beroepskracht in te zetten. Dit is gebeurd door het inzetten van een assistent-leidster di 3 was ondergebracht in de subsidiabele personeelsformatie van het dien stencentrum Villem Sprengerstraat. Sinds enige tijd is deze functie vacant. Inmiddels is gebleken dat men in deze vacature in plaats van een assi stent-leidster een wijkprojectleid(st)er wil aantrekken. Gelet op de aard en omvang van het werk in deze wijken zijn wij met het bestuur van de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden van mening, dat de functie van assistent-leidster hiervoor te licht is en dat omzetting daar van in de functie van wijkprojectleid(st)er m.i.v. het jaar 1980 noodzake lijk is. Indien de gemeente echter in de daaruit voortvloeiende lasten een rijksbijdrage wil ontvangen, is het nodig dat Leeuwarden-Vest/Bilgaard door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Verk wordt erkend al3 zelfstandig enkelvoudig project. Bij schrijven van 12-12-'77 heeft C.R.M. verklaard dat een enkelvoudig project Leeuwarden-Vest om budgettaire redenen niet mogelijk is. Met andere woorden, deze beslissing werd niet ingegeven door beleidsinhoudelijke motie ven. Vij zijn dan ook van mening, dat op goede gronden herziening van dit besluit kan worden gevraagd. Als belangrijkste argument hiervoor kan worden aangevoerd dat de t.a.v. het bejaardenwerk samen te voegen wijken Bilgaard en Leeuwarden-Vest een to taal bejaardenbestand hebben van 3114 bejaarden (per 1-1-'78). De ontwerp ei jksbijdrageregeling Gecoördineerd Bejaardenwerk (art. 1f) vereist voor de vorming van een enkelvoudig project een aantal bejaarden van 2000, zodat in dit geval ruimschoots aan dit criterium wordt voldaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 72