- 2 - Voor verdere gegevens omtrent het open bejaardenwerk in deze wijken verwijzen wij IJ naar de voor IJ ter inzage gelegde stukken. De hogere inschaling van een wijkprojectleid(st)er ten opzichte van een assistent-leidster (assistent-leidster: maximaal schaal 23; wijkproject- leid(st)er: maximaal schaal 27) leidt op jaarbasis tot een hogere salaris- post van 5.300,(incl. sociale lasten en pensioenpremie). Het gemeente lijk subsidie hierin bedraagt 90 oftewel 4.770, Ervan uitgaande dat het Ministerie van C.R.M. een hernieuwd verzoek zal honoreren en het gemeentelijk subsidie in de kosten van deze formatie plaats in aanmerking komt voor een rijksbijdrage (80 blijft netto ten laste van de gemeente een bedrag van 954»(20 Wij zijn overigens van mening dat, gelet op de noodzaak, ongeacht het resultaat van het bij het ministerie van C.R.M. in te dienen verzoek, over gegaan zal moeten worden tot aanstelling van de bedoelde hoger gekwalifi ceerde functionaris. In het geval van een negatieve beslissing van C.R.M. terzake, betekent dit dat voor een bedrag van 4-770,dekking moet worden gevonden in de gemeentebegroting. Met in aanmerking neming van de door de Stichting Bejaardenwerk Leeu warden ingediende begrotingen 1980 (begroot gemeentesubsidie 1 .025.909»--)) op basis waarvan de rijksbijdrage 1980 is aangevraagd 820.729, zoda uitgaande van de ingediende begrotingen een bedrag van 205.180,ten las te van de gemeente blijft, en de op de gemeentebegroting 1980 netto ten las te van de gemeente blijvende geraamde kosten 1.060.260,minus 848.205,is 212.055»kan gesteld worden dat het in de gemeentebegro ting geraamde bedrag toereikend zal zijn om daaruit de bedoelde extra kosten te dekken. Onder mededeling dat zowel de Raad voor Bejaardenaangelegenheden als de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen stel-len wij IJ voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarde 1, J.S. Brandsma, Burgemeeste W.J.G. Reumer, Secretaris. No. 19140. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 19); BESLUIT: 3. in te stemmen met de omzetting door de Stichting Bejaardenwerk Leeuwar den van de functie assistent-leidster bij dienstencentrum Willem Spren- gerstraat in die van wijkprojectleid(st)er ten behoeve van Leeuwarden- We st/Bilgaard; 13 aan de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden een extra subsidie beschikbaar te stellen gelijk aan de uit de onder I bedoelde omzetting voortvloeien de meerkosten tot een maximum van 4-770, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 73