Nr. 19141 "b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage nr. 20); BESLUIT te verkopen aan: a. Y. Alkema, wonende te Leeuwarden, V.d. ïïelstrstraat 24» een gedeelte ter grootte van ongeveer 92 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend V.d. Helststraat 24» kadastraal be kend gemeente Huizum, sectie A, nummer 1479» geheel groot 111 m2, voor een prijs van 5«798» b. E.P. Reidsma, wonende te Leeuwarden, Nic. Maesstraat 14» een gedeelte ter grootte van ongeveer 110 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Nic. Maesstraat 14» kadastraal be kend gemeente Huizum, sectie A, nummer 1206, geheel groot 123 m2, voor een prijs van 4.541» c. C. Troost, wonende te Leeuwarden, Eranklinstraat 9» een gedeelte ter grootte van ongeveer 75 ^2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Eranklinstraat 9» kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 15194» geheel groot 99 m2, voor een prijs van 5-0315 d. A. Veldman, wonende te Leeuwarden, Honthorststraat 28, een gedeelte ter grootte van ongeveer 103 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Honthorststraat 28, kadastraal be kend gemeente Huizum, sectie A, nummer 2700, geheel groot 143 m2, voor een prijs van 4.783, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: 1de grens tussen het verkochte en het niet-verkochte is door de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waar na de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kada strale opmeting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet-verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad a. 15, b10,— c. 37,— d. 36, per jaar; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgan- gers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwij king van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 78