3. alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan to die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken overblijvende gedeelte van het niet-verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een be drag van a. 41,28 b. 41,28 c. 67,08 d. 46,44 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; 9. koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte' de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvol ger^) in de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedin gen en deze opvolger(s) in de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen; 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwar den voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. aanvullend krediet ten behoeve van de vervanging van de filterinstal latie van het zwembad "Kleine Wielen". Bijlage no. 21. Leeuwarden, 21 december 1979. Aan de Gemeenteraad. In de vergadering van 14 december 1977 heeft de raad besloten een krediet van 217.000,beschikbaar te stellen t.b.v. de vervanging ran de filterinstallatie van het zwembad "Kleine Wielen", aangezien met name de wanddikte van de filterketels zodanig was vermin derd, dat voor defecten in de loop van dat jaar moest worden gevreesd. Het is echter mogelijk gebleken in het seizoen 1978/1979 nog met 4e bestaande filterinstallatie door te werken. Thans is vervanging niet langer uitstelbaar, omdat de toestand van de huidige installatie zodanig is, dat het niet meer verantwoord is het komende seizoen gebruik te maken van deze installatie. Wij hebben een drietal bedrijven die filter-installaties aanbieden gevraagd terzake een offerte uit te brengen. Op basis van de eisen, die gesteld zullen worden in de komende wet )p de behandeling van zwemwater, de voorschriften die zijn aangegeven door de arbeidsinspectie en de afweging van de voor- en nadelen van de diverse filtersystemen stellen wij U voor in te gaan op de offerte van ie Pa. Reinders Waterzuivering-apparatenbouw b.v. te Groningen. Deze aanbieding houdt in de levering van een filterinstallatie high-rate zandfilter), uitgevoerd in roestvrij staal AISI 316, waarvan ie totale kosten op 360.150,worden begroot. Voor een nadere moti vering van onze keuze verwijzen wij II kortheidshalve naar de ter inzage gelegde stukken. Indien U met onze keuze kunt instemmen dient een aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld van 360.150,minus 217.000,is f 143.150, Met betrekking tot de vrij sterke stijging van de totale investerings kosten merken wij nog het volgende op. De raming van het oorspronkelijk :rediet is gedaan in het jaar 1976 en is naderhand niet meer aangepast tan de gemiddelde prijsstijging van 5 per jaar. Bovendien was deze raming gebaseerd op het vervangen van het huidige 'iltersysteem, zonder dat rekening kon worden gehouden met de aanvullende jisen die eraan gesteld zullen worden op basis van de komende wet op de behandeling van het zwemwater. Tevens is in het oorspronkelijk krediet geen rekening gehouden met de vervanging van pompen en afsluiters van le filterinstallatie. In het beleidsplan 1979/1983 is hiermee apart rekening gehouden. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van 28.000, Bedoelde vervanging is in het thans gevraagde krediet verwerkt. Gelet op het vorenstaande stellen wij U voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 143-150,ten behoeve van de vervanging van le filterinstallatie van het zwembad "Kleine Wielen" en ons te machtigen le werkzaamheden onderhands op te dragen aan de Fa. Reinders Waterzuive ring-apparatenbouw b.v. te Groningen. De commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie en de commissie Openbare Werken kunnen zich met ons voorstel verenigen. De kapitaallasten ad 22.430,(9% rente en 6 2/3 afschrijving) voortvloeiende uit het aanvullend krediet van 143-150,kunnen als volgt worden gedekt. e. Tot een bedrag van 5.320,ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaal- lasten vervanging pompen en afsluiters zwembad "Kleine Wielen"; e. De hogere lasten in verband met prijsverhogingen kunnen tot een be drag van 6.050,worden gedekt ten laste van de ruimte die aan wezig is voor het opvangen van kapitaallasten van aanvullende in- - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 79