- 4 - Brief van de Plakkersgroep Leeuwar den met het verzoek tot plaatsing van aanplakborden voor niet-commer- ciële instellingen. K. Brief van 21 december 1979 van de Contactcommissie Frederik Ruysch- straat e.o., met het verzoek om de parkeerplaatsen aan de Frederik Ruyschstraat en de Boer- haavestraat, ten behoeve van de school voor Fysiotherapie, eerder aan te leggen. L. Verzoek van 21 december 1979 van de Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming "It Fryske Gea" om het gebied ten westen van de Grote Wielen en de Wielhals zodanig in te richten en te gebruiken, dat de natuur- en landschapswaarden in dit gebied gevrijwaard blijven van invloeden die deze waarden kunnen aantasten (o.a. af te zien van de aanleg van een fietspad). M. Brief van 14 december 1979 van .de heer G.J. Pebesma, namens de heer W.K. Woo, betreffende het openstellen van de parkeergarage Wilhelminaplein op zon- en feest dagen. N. Brief van 21 december 1979 van de oudercommissies en de hoofden van de AebingaschoolDe Karekiet, Mariëngaardede Joh. de Dooper- school en van het wijkcomité Huizum-Bornia waarin ongerust heid wordt uitgesproken over de voortgaande daling van het leer lingenaantal van deze scholen. In verband hiermee wordt aange- Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brieven in handen te stellen van Burgemeester en Wet houders om preadvies. De Stichting ten behoeve van de bouw en exploitatie van parkeer garages in Leeuwarden heeft be sloten de garage niet open te stellen op zon- en feestdagen. Dit besluit is mede gebaseerd op het feit, dat op die dagen vrij geparkeerd mag worden op de ter reinen waar parkeermeters- en automaten zijn geplaatst. De behoefte aan parkeerruimte is dan bovendien gering. De vaststelling van de openingstijden heeft onza goedkeuring verkregen. De Stich ting heeft reeds eerder op een ga- lijk verzoek van de heer Woo ge - reageerd. Wij stellen U voor adressant in bovenstaande zin te berichten. Naar het zich laat aanzien, zal in dit jaar met de bouw van nieuwe woningen zowel in Huizum- Bornia als in Huizum-Dorp worden begonnen. Naast de hiervoor ge noemde nieuwbouw biedt het door briefschrijvers omschreven ge bied geen mogelijkheden voor woningbouw. Voorts merken wij op, dat de daling van het drongen op een spoedige reali sering van de woningbouw in Huizum-Bornia. Voorts wordt de suggestie gedaan om de op de scholen betrekking hebbende buurt te onderzoeken op de mogelijkheden voor woningbouw. leerlingenaantal een landelijk verschijnsel is, dat zich ook in verschillende wijken van onze gemeente voordoet. In het kader van de binnenkort uit te brengen deelnota "Integratie kleuter- en lager onderwijs" zal aan de toe komstige ontwikkeling van de scholen in dit gebied aandacht worden besteed. Voorgesteld wordt adressanten conform het voren staande te berichten. Brief van 21 december 1979 van de heer J. Visser, van Leeuwen hoekstraat 34, waarin hij een aantal opmerkingen maakt met betrekking tot de verkeers situatie in het gebied Schil- Oost Voorgesteld wordt deze brief te betrekken bij de behandeling van het IJ binnenkort aan te bieden Verkeersuitwerkingsplan voor de Schil-Oost

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 7