vesteringen; 3e. Het resterende deel kapitaallasten ad 11.060,22.430, f 5.320,6.050,kan worden gedekt ten laste van de reserve voor taxatieverschillen. Wij stellen gelet op het vorenstaande, voor te besluiten over eenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris. go. 19142. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN: Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 21); BESLUIT I. Ten behoeve van de vervanging van de filterinstallatie van het zwembad "Kleine Wielen" een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 143.150, II. De uitvoering van deze werkzaamheden onderhands aan te besteden aan de firma Reinders waterzuiveri ng-apparatenbouw B.V. te Groningen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 80