Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. Bijlage nr. 22. Leeuwarden, 21 december 1979* Aan de Gemeenteraad. Van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Leeuwarden en van het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk kleuter- en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid zijn aanvragen als bedoeld in artikel 50 van de KIeuteronderwijswet, respectievelijk ar tikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, om medewerking voor het treffen van voorzieningen en/of het aanschaffen van materialen ingekomen. De onder 1 en 2 in het hierbij gaande ontwerp-besluit genoemde aanvragen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. M.b.t. het in het ont- werp-besluit onder 3 t/m 7 genoemde dient het volgende ter toelichting. ad. 5, 4 en 5. Het schoolbestuur is voornemens de huidige methode "Boeiend rekenen", de biologiemethode "Wij en de Natuur" en de leesmethode "Nieuwe leesvormen" te vervangen omdat volgens zijn mededeling deze methoden verouderd zijn, waardoor bij vernieling en slijtage geen nieuwe exemplaren kunnen worden aangeschaft. In aanmerking nemende, dat de onderhavige methoden reeds meer dan 10 ja ren bij de school in gebruik zijn, zijn wij van oordeel dat er in casu sprake is van een aanschaf ter vervanging van leer- en hulpmiddelen die tengevolge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden. Indien tengevolge van de ouderdom boekjes zijn versleten of vernield, zal uiteraard een methode worden aangeschaft die meer up to date is. De vergoeding bedoeld in artikel 101 van de Lager-onderwijswet 1920 is onder meer hiervoor bedoeld. Nu blijkens het verzoek van het schoolbestuur in het verleden regelmatig vervanging van methoden achterwege is gebleven kan daaraan niet het recht worden ontleend om langs de weg van artikel 72 der wet een nieuwe inrich ting met leer- en hulpmiddelen aan te schaffen. Gelet op het bepaalde in artikel 75 tweede lid, van de Lager-onderwijs wet 1920 dient de gevraagde medewerking te worden geweigerd. ad. 6 Uit de door ons ingewonnen ambtsberichten is gebleken dat de vloerplanken in de lokalen goed aaneensluiten. De vloeren kunnen daardoor goed worden onderhouden zodat zich geen hygi├źnische problemen behoeven voor te doen. Met betrekking tot de wel geconstateerde open ruimten tussen de vloeren en de onderkant van de houten plinten langs de muren merken wij op dat die euvel langs betrekkelijk eenvoudige weg kan worden verholpen. Aangezien de onderhavige vloeren in goede staat verkeren en zeker goed schoon zijn te houden moet in casu worden geoordeeld, dat het aanbrengen van nieuwe, naadloze bedekking over deze vloeren de normale eisen, aan het geven van lageronderwijs te stellen, zou overschrijden. Op grond van het bovenstaande menen wij dat de gevraagde medewerking dient te worden geweigerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 81