ad. 7. Het schoolbestuur verzoekt medewerking te verlenen voor het plaatsen van een hoog hekwerk in verband met de onderhoudskosten welke het gevolg zijn van vernielingen. Dit verzoek dient nader te worden bezien in het kader van het gemeente lijke beleid op het punt van de afsluiting van speelplaatsen bij openbars scholen en de daaruit voortvloeiende onderhoudskosten. Tot op dit moment zijn de speelplaatsen van openbare scholen vrijwel zon der uitzondering na schooltijd vrij toegankelijk. De hieruit voortvloeiende meerdere onderhoudskosten welke het gevolg zijn van vernielingen beïnvloeden mede het aan de desbetreffende scholen uit te keren overschrijdingsbedrag. Gezien het vorenstaande dient het herstel van vernielingen, indien deze niet in te grote omvang voorkomen, te worden gerekend tot het normale or- derhoud. Slecht indien als gevolg van de ernst van de vernielingen, ofwel het in een kort tijdsbestek veelvuldig voorkomen hiervan, voorzieningen moeten worden getroffen die de grens van het normale onderhoud duidelijk teboven gaan kan een beroep op artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 worden gedaan. De op ons verzoek door het schoolbestuur verstrekte gegevens ter zake van de onderhoudskosten in verband met vernielingen geven ons geen aanlei ding tot de conclusie dat laatstgenoemd geval zich op enig moment geduren de de jaren 1977 en 1978 heeft voorgedaan. Het plaatsen van een hoog hek werk overschrijdt derhalve de normale eisen aan het geven van lager onder wijs te stellen hetgeen ingevolge artikel 75, tweede lid, van de Lager- onderwijswet 1920 een reden is om de gevraagde medewerking te weigeren. Met inwilliging van de verzoeken onder 1 en 2 van het ontwerp-besluit zul len de normale eisen, te stellen aan het geven van gewoon lager onderwies niet worden overschreden, zodat de gevraagde medewerking kan worden ver leend. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Onderwijs zich hiermede kan verenigen, stellen wij voor te besluiten conform het bijgevoegde ont werp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Nr. 19143. DE RAAD DER GEMEENTE LEEÏÏWARDEN Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage nr. 22); B E S L I T ten aanzien van de hieronder vermelde verzoeken de gevraagde medewerking te verlenen, respectievelijk te weigeren. Volg- Datum waarop nr. het verzoek is ingekomen Schoolbestuur Medewerking te verlenen voor: Toegepast wetsarti kel 1. 14-9-1979. 2. 26-9-1979. Ver.voor Protestants Christelijk kleuter en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid. Ver.voor Christelijk kleuteronderwijs te Leeuwarden. Het aanschaffen van een kleioven, emailleerset en enkele opbergkas- ten voor het handwerklokaal t.b.v. de Johan Willem Prisoschool, Carel Fabritius- str. 21alhier. Het inrichten van een leegstaand lokaal als speel lokaal t.b.v. de Christelijke kleuterschool "Prinses Margriet", Gebr. Wierdastr. 1, alhier. artikel 72 der Lager- onderwijs wet 1920. artikel 50 Kleuter- onderwij s- wet 3. 14-9-1979, 4. 14-9-1979. Ver.voor Protestants Christelijk kleuter en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid. Ver.voor Protestants Christelijk kleuter en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid. Medewerking te weigeren voor: Het aanschaffen van een nieuwe methode rekenen t.b.v. de Johan Willem Frisoschool, Carel Fabritius- str. 21alhier. Het aanschaffen van een nieuwe methode biologie t.b.v. de Johan Willem Frisoschool, Carel Fabritius- str. 21, alhier. artikel 72 der Lager- onderwijs wet 1920. artikel 72 der Lager- onderwijs wet 1920. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 82