Volg- Datum waarop nr. het verzoek is ingekomen Schoolbestuur Medewerking te weigeren voor: Toegepast wetsarti kel: 5. 14-9-1979. 6. 14-9-1979, 7. 14-9-1979. Ver.voor Protestants Christelijk kleuter en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid. Ver.voor Protestants Christelijk kleuter en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid. Ver.voor Protestants Christelijk kleuter en lager onderwijs te Leeuwarden-Zuid. Het aanschaffen van een nieuwe methode lezen t.b.v. de Johan Willem Prisoschool, Carel Fabritius- str. 21, alhier. Het aanbrengen van nieuwe vloer bedekking t.b.v. de Johan Willem Frisoschool, Ca rel Fabritiusstr 21alhier. Het aanbrengen van een hekwerk om het terrein van de school t.b.v. de Johan Willem Frisoschool, Carel Fabritius str. 21alhier. artikel 72 der Lager- onderwijs- wet 1920. artikel 72 der Lager- onderwijs wet 1920. artikel 72 der Lagea- onderwijs- wet 1920. Aldus vastgesteld op de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris. Beschikbaarstellen van een krediet voor een verbouwing, verbetering en uitbreiding van nevenruimten, in de Wissesdwingerschool voor nua.v.o. Bijlage nr. 23 Leeuwarden, 21 december 1979 Aan de Gemeenteraad. De gymnastiekaccommodatie van de Wissesdwingerschool voor m.a.v.o. Wissesdwinger 4> bestaat momenteel uit een oefenzaal met aangrenzende toestellenberging en slechts één kleedkamer. Gescheiden kleedkamers voor jongens en meisjes, was- en toiletruimten, alsmede een kamer voor de vak leerkracht ontbreken. Bovendien is destijds een deel van het schoolgebouw, waarin onder meer toiletruimten, afgebroken ten behoeve van de verbreding van de Groe- neweg. Om deze redenen is een verbouwingsplan ontworpen dat voor ter inzage is gelegd. De aan de verbouwing verbonden kosten worden globaal geraamd op 268.000,(incl. B.T.W.). In het beleidsplan 1980-1984 is voor deze investering een stelpost opgenomen van 300.000,De uit de investering voortvloeiende kapi- taallasten kunnen worden becijferd op: afschrijving in 20 jaren, 5% van 268.000,I3.4OO, rente 9% van 268.000,- 24.120, 37.520,— Gelet op het vorenstaande geven wij in overweging te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 83