Nr. 19144. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage nr. 23); BESLUIT: voor een verbouwing in de Wissesdwingerschool voor m.a.v.o. een krediet van 268.000,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderirg van Voorzitter. Secretaris. Benoemen van een lid van de Raad voor Culturele Aangelegenheden. ijlage nr. 24. Leeuwarden, 21 december 1979. Aan de Gemeenteraad. De heer O.W. Nijdam heeft bedankt voor het lidmaatschap van de Raad oor Culturele Aangelegenheden. De heer Nijdam was benoemd overeenkomstig et bepaalde in artikel 1, derde lid, sub b, punt 12,. van de Verordening •egelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Raad voor Cul- urele Aangelegenheden, op voordracht van het bestuur van de Stichting reativiteitscentrum Leeuwarden. Het bestuur draagt thans ter benoeming voor de heer P. Tuinman, Hege- yk 1 te Boksum. De heer Tuinman is bestuurslid, maar niet woonachtig in 9 gemeente Leeuwarden. Het bestuur deelt mede, dat de bestuursleden die oonachtig zijn in Leeuwarden, niet in aanmerking wensen te komen, daar eze leden reeds te zeer belast zijn met andere taken m.b.t. het Kreativi- sitscentrum. Wij geven U in overweging de heer P. Tuinman te benoemen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma, Burgemeester W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 84