Goedkeuring jaarstukken 1978 en "begroting 1980 van de "Stichting Het Mieuwe Stadsweeshuis". Bijlage no. 25. Leeuwarden, 21 december 19T9- Aan de Gemeenteraad. Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van de statu ten, heeft het bestuur van de "Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis", de jaarstukken over 1978, alsmede de begroting voor 1980 ter goedkeuring ingezonden. Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van de Leeuwarder jeugd en de op sociaal of maatschappelijk gebied liggende al gemene Leeuwarder belangen door het verlenen van financiële steun. Hier voor beschikt het bestuur 'over een vermogen, uit de opbrengst waarvan financiële bijdragen kunnen worden verstrekt. Over 1978 bedroeg de netto-opbrengst van het vermogen 100.093,14. [n 1978 werd toegekend aan subsidies een bedrag van 47«991>54. Op verstrekte leningen werd 8.400,afgelost. Na verwerking van deze nutaties bedraagt het saldo van de "Uitdelingsrekening" per 31 december 1978 225.713,82. Yan de onroerende goederen werd een perceeltje grond van ca 13 m2 ver kocht aan het P.E.B. Yoor het verstrekken van subsidies aan daarvoor in aanmerking komende personen en/of instellingen boven 500,heeft het bestuur goedkeuring ïodig van ons college. Deze goedkeuringen zijn gevraagd en verleend. De overgelegde begroting over 1980 geeft ons geen aanleiding tot het naken van opmerkingen en kan naar onze mening worden goedgekeurd. Wij stellen U voor de verantwoordingsstukken over 1978, alsmede de begroting voor 1980 van de "Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis", welke voor ter inzage liggen, overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit goed te keuren en het bestuur van de stichting décharge te verlenen in zake het gevoerde beheer. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 85