Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienst jaar 1980. Bijlage nr. 27. Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienst jaar 1980, delen wij IJ het volgende mede. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1. Aan- en verkopen van_grond. In verband met genomen besluiten tot het aankopen van grond, wordt een krediet van 3.836.000,geraamd. In de kosten van verwer ving kan een bijdrage van het rijk van 700.000,worden geraamd. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een opbrengst worden geraamd van: a. diverse erfpachtspercelen 721.345» b. diverse percelen grond 1.515-700, f 2.237.045,— 2. Uitbreiding personeel afdeling Landmeetkunde. Door de toenemende werkzaamheden, zowel ten behoeve van de stede- bouwkundige plannen als in het kader van de stadsvernieuwing, dient het personeelsbestand van de afdeling Landmeetkunde van de Dienst Stadsontwikkeling met één vaste kracht te worden uitgebreid. Wij mer ken hierbij op, dat door technische problemen de meet- en tekenappara- tuur voor deze afdeling, waarvoor U in 1978 een krediet van 200.000, beschikbaar stelde, nog niet kan worden aangeschaft. Ook indien deze ^'apparatuur op korte termijn wel beschikbaar zou zijn, blijft deze per soneelsuitbreiding noodzakelijk. Voorgesteld wordt een landmeetkundig tekenaar C of D aan te stellen, waarvoor de jaarlijkse lasten worden geraamd op 40.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 40-000,beschik baar te stellen. Tegenover de verhoging van de post "personeelslasten" in de be groting van de Dienst Stadsontwikkeling kan een verhoging van de post "opbrengsten uit levering en dienstverlening" wegens toerekening aan investeringen en rendabele sectoren van de gemeentehuishouding worden geraamd. 3. Subsidiëring Stichting Stadsvernieuwingskorporatie In verband met ons in bijlage nr. 9 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 370.750,geraamd voor het toekennen van een subsidie aan de Stichting Stadsvernieuwingskorporatie. In de geraamde opbrengst van de erfpachtspercelen is begrepen een gerealiseerde meerwaarde van 133-600,en een gerealiseerde winst van 461.805,- Het totaal van deze bedragen ad 595-405»wordt toegevoegd aan de risicoreserve van de algemene dienst. De kosten van 370.750»kunnen worden gedekt door tot hetzelf de bedrag te beschikken over de voor stadsvernieuwing beschikbare ruim te.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 88