Dienst voor Sport en Recreatie. 1Onderzoek sportvelden en recreatieve voorzieningen. De directeur van de Dienst Stadsontwikkeling heeft verzocht een krediet van 40.750»"beschikbaar te stellen voor het verrichten van een voorbereidend onderzoek t.b.v. het ontwerp-bestemmingsplan 't Vierhuis. Met betrekking tot dit verzoek merken wij het volgende op. Voor het maken van dit ontwerp-bestemmingsplan is het noodzake lijk, dat de plannen voor de aanleg van sportvelden en recreatieve voorzieningen in dit gebied nader worden gedetailleerd. Wij hebben daarom een tweetal terzake deskundige bedrijven een offerte gevraagd. Gelet op deze aanbiedingen stellen wij U voor het Ingenieursbureau "Oranjewoud B.V." opdracht te geven de hierboven genoemde onderzoekswerkzaamheden te verrichten en hiervoor een kre diet van 40*750»beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 4.69O,gespecificeerd als volgt: afschrijving van 40.750,1 .020, rente 9 van 4O.75O,- 5.670, 4.69O,— Voor dekking van de kapitaallasten van 4.690,is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven1' (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van investeringen voor sportakkommodaties. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich mei ons. voorstel verenigen. 2. eE combinatie met clubhuis voetbal- club F.V.C. - in het sportpark_"HimrIk"7 In verband met ons in bijlage nr. 18 opgenomen voorstel, wordt een krediet van totaal 690.200,geraamd voor de bouw van een ge meentelijke was- en kleedakkommodatie 525*000»en een casco voer het clubhuis ten behoeve van de voetbalclub "F.V.C." 165.200, in het sportpark "Hemrik". De uit de gemeentelijke investering van 525*000,voortvloei ende kapitaallasten worden geraamd op 57*750,gespecificeerd als volgt: afschrijving 2 van 525.OOO,10.500, rente 9 van 525.000,- 47.250, Voor dekking van de kapitaallasten van 57.750,is tot een be drag van 49.500,ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functio neel toe te rekenen uitgaven" (volgnr 640) geraamde krediet voor kapi taallasten van investeringen voor sportakkommodaties. De resterende kapitaallasten van 8.250,57*750,minus 49.5ÖO,kunnen worden gedekt door de op volgnr. 642 van de gemeentebegroting geraamde post "Reservering wegens taxatiefouten" met hetzelfde bedrag te verla gen. Tegenover de kosten van 165.200,voor de bouw van het casco voor het cluchuis van de voetbalclub "F.V.C."kan een bijdrage-ineens van deze vereniging worden geraamd. - 3 - 5. Aanvullend krediet vervanging filterinstallatie zwembad "Kleine Wielen" In verband met ons in bijlage nr. 21 opgenomen voorstel, wordt een aanvullend krediet van 143.150,geraamd voor de vervanging van de filterinstallatie van het zwembad "Kleine Wielen". De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 22.450»gespecificeerd als volgt: afschrijving 6 2/3 van 143.150,9*550, rente 9 van f 143*150,- 12.880, 22.430,— De kapitaallasten van 22.430,kunnen als volgt worden gedekt: - binnen de op de post "Nog functioneel toe te reke nen uitgaven" (volgnr. 640) aanwezige ruimte voor kapitaallasten vervanging pompen en afsluiters zwembad "Kleine Wielen" 5*320, - binnen de in de begroting aanwezige ruimte voor het opvangen van kapitaallasten van uitgestelde investeringen - 6.050, - door verlaging van de op volgnr. 642 van de gemeen tebegroting geraamd post "Reservering wegens taxa tiefouten" - 11.060, 22.430,— Gemeentebegroting. 1. Versterken vloer Blanke Ruim_stadhuis Uit een door de Dienst Stadsontwikkeling ingesteld onderzoek is gebleken, dat de vloer van het Blanke Ruim dient te worden versterkt. Tussen de bestaande dragende houten balken dienen stalen balken te wor den aangebracht die voor het grootste gedeelte de houten balken zullen ontlasten. Voor het uitvoeren van het verbeteringsplan zal de bestaan de vloer verwijderd moeten worden, zodat de Nieuwe Zaal tijdelijk niet bereikbaar zal zijn. De kamer van de burgemeester blijft bereikbaar via de vertrekkamer Met genoemde voorzieningen is een bedrag gemoeid van naar raming 112.000, Wij stellen voor terzake een krediet van 112.000,beschik baar te stellen. De kosten van 112.000,kunnen worden gedekt door de raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Bestrijding kakkerlakken in_diverse_woningen Door ingediende klachten van bewoners hebben wij geconstateerd, dat in een aantal woningen in de Gealanden en het Hagedoornplein kakker lakken aanwezig zijn. Naar aanleiding van een ingesteld onderzoek van het Bouw- en Woningtoezicht zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de aanwezigheid van dit ongedierte niet is te wijten aan de onderhouds- toestand- of bouwkundige staat van de woningen en evenmin aan de wijze van bewoning. Als gevolg hiervan kunnen de kosten van het bestrijden van dit ongedierte vermoedelijk niet op de eigenaars en evenmin op de bewoners worden verhaald. - 2 - f 57*750,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 89