mKÊÊÊM Mededelingen voor de Raadsvergadering van 18 februari 1980. Ij gekomen zijn: A.. Bericht van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 25 januari 1980, nr. 6 van het raadsbesluit van 19 november 1979 tot vervanging van de bij de Parkeer- en parkeer- geldverordening 1978 behorende zonekaarten C en D met ingang van 21 november 1979- B Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Fries land betreffende diverse wij zigingen van de gemeentebegro ting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1979» C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Fries land betreffende I. het raadsbesluit van 14 mei 1979 tot a. het verwerven voor 550.000,aan aandelen in de N.V. Stadsherstel Leeuwarden; b. het in principe verstrek ken van gemeentegarantie aan deze N.V. ten behoeve van de financiering van de aankoop- en restauratiekosten van de panden Grote Kerkstraat 40, 61 en 65, alsmede Pijlsteeg 16 en 18; het in uitzicht stellen van een gemeentelijk monumen tensubsidie terzake van de restauratie van de onder b. genoemde panden van 30 van de door de Minister van Cul tuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk te bepalen sub sidiabele kosten; II. de raadsbesluiten van 10 decem ber 1979 tot a. verkoop van eerder in erf pacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; b_. verkoop van eerder in erf pacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters; c_. verkoop van een in het bestem mingsplan "Huizum-Dorp" gelegen perceel bouwterrein aan de N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouw fonds Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 8