- 4 - 3. Afronding_beleidsplan extra-murale gezondheidszorg. 4* 4anschaf_75 leerlingensets ten behoeve van de Antillenschool (openbare school voor_gewoon lager onderwijsj*~ 1 .590,— 5. Buitenzonwering Leeuwerikschool (openbare school voor gewoon lager onderwijsj.~ - 5 - 1-505, Voor dekking van de kapitaallasten van 1.505»is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) beschikbare krediet voor kapitaallasten van onderwijs- investeringen. Bij raadsbesluit van 8 oktober 1979» nr. 13416 (bijlage nr. 415) is aan het bestuur van de Stichting Leeuwarder Parkherstellingsoord medewerking verleend voor het verbinden van een afdeling voor zeer jeugdigen aan de Buitenschool, J.H. Knoopstraat 2, alhier. (volgnr. 396) 35*955» aanvullend subsidie verzorgingsgedeelte (volgnr. 126) - 2.385» Tegenover de kosten van instandhouding van 35*955»kan een uitkering van het rijk tot hetzelfde bedrag worden geraamd in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (onder- wijsuitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onder wijs). Wij achten het echter dringend gewenst dat - ter voorkoming van een nog groter aantal klachten - uit een oogpunt van volksgezondheid op zeer korte termijn een aanvang wordt gemaakt met de bestrijding van de kakkerlakken. Wij hebben hiervoor inmiddels offerte gevraagd. Af hankelijk van de vraag of de woningen één of twee keer moeten worden behandeld, kan voorshands worden aangenomen dat met de bestrijding een bedrag van maximaal 40*000,is gemoeid. Wij stellen U voor terzake een krediet van 40.000,beschik baar te stellen. De kosten van 40.000,kunnen worden gedekt door de raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te verlagen. Zoals bekend, ondervindt de afronding van het beleidsplan extra murale gezondheidszorg vertraging als gevolg van de beperkte perso neelsbezetting op de betrokken secretarie-afdelingen. De afronding van dit plan zal naar verwachting nog ongeveer een jaar in beslag nemen. Wij achten het gewenst, dat voor de afronding van dit plan tij delijk een functionaris wordt aangetrokken op de secretarie-afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Hiermede is een bedrag gemoeid van naar raming 84.000, Wij stellen voor terzake een krediet van 84.000,beschikbaar te stellen. De kosten van 84.000,kunnen worden gedekt door de raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde be drag te verlagen. Wij stellen U voor een krediet van 11.350,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 75 leerlingensets ten behoeve van de An tillenschool De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 1.590,gespecificeerd als volgt: afschrijving 5 van 11.350570, rente 9 van 11.350- 1.020, Voor dekking van de kapitaallasten van 1.590,is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven (volgnr. 640) beschikbare krediet voor kapitaallasten van onderwijs- investeringen. Wij stellen U voor een krediet van 13.000,beschikbaar te stellen voor vervanging van de buitenzonwering van de Leeuwerikschoo".. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 2.470,gespecificeerd als volgt: afschrijving 10 van 13.000,1.300, rente 9 van 13.000,- 1.170, 2.470,— Voor dekking van de kapitaallasten van 2.470,is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) beschikbare krediet voor kapitaallasten van onderwijs- inve steringen Buitenzonwering Johan Willem Frisoschool_^bijzondere_school_voor_gewoon lager onderwijsj* Wij stellen voor een krediet van 7*920,beschikbaar te stel len voor de aanschaf van buitenzonwering ten behoeve van de Johan Wil lem Frisoschool. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 1.505»gespecificeerd als volgt: afschrijving 10 van 7*920,795» rente 9 van f 7*920,- 710, Voorzieningen ten behoeve van de afdeling voor zeer_jeugdigen aan_de Buïtënichëol X^ïjzöndërë school vöor_buitengewoon lager onderwijs. De uit de te treffen voorzieningen voor de gemeente voortvloeien de kosten bedragen totaal 38.340»gespecificeerd als volgt: vergoeding kosten instandhouding van de school 38.340,— Wij stellen voor terzake aanvullende kredieten van respectieve lijk 35*955»en f 2.385»beschikbaar te stellen. Tegenover het aanvullend subsidie van 2.385»voor het ver zorgingsgedeelte kan een ontvangst worden geraamd van 1.905»uit het gemeentefonds (80 vergoeding kosten sociale zorg). De netto ten laste van de gemeente blijvende kosten van 480,2.385, minus 1.905,kunnen worden gedekt door de op volgnr. 642 geraam de post "Reserveringen wegens taxatiefouten" met hetzelfde bedrag te verlagen. Y.---0™ Wissesdwingerschool (openbare school voor m.a.v.o.J* In verband met ons in bijlage nr. 23 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 268.000,geraamd voor het treffen van diverse voorzieningen in de Wissesdwingerschool ter verbetering van de be staande gymnastiekakkommodatie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 90