De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 37.520,gespecificeerd als volgt: afschrijving 5 van 268.000,13.4OO, rente 9 van 268.000,- 24.120, 37.520,— De kapitaallasten van 37.520,kunnen worden gedekt binnen de op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) terzake aanwezige ruimte aan dekkingsmiddelen van 42.000,Het overschot aan gereserveerde dekkingsmiddelen van 4.48O,42.000,- minus 37-520,veroorzaakt door een oorspronkelijk aangenomen in vesteringsbedrag voor deze voorzieningen van 300.000,kan worden toegevoegd aan de op volgnr. 642 geraamde post "Reservering wegens taxatiefouten" 9. Aanbrengen_vouwwand in overblijflokaal van de openbare school voor m7a7v7o7~"Nljlan" Wij stellen voor een krediet van 6.350,beschikbaar te stel len voor het aanbrengen van een vouwwand in het overblijflokaal van de m.a.v.o. "Nijlan". De kosten van 6.350,— kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen "b-percentage voor stichtingskosten" 10. Aanschaf_leer- en_hulpmiddelen voor het vak Engels ten behoeve van de stedelijke scholengemeenschap Athenëüm-havö7~' Wij stellen voor een krediet van 3-150,beschikbaar te stel len voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen voor het vak Engels ten behoeve van de stedelijke scholengemeenschap Atheneum-havo. De kosten van 3-150,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen ("b-percentage voor inrichtingskosten" 11. Vgrbouw voormalige rijwielkelder van de gemeentelijke Opleidingsschool voor kleuterleidsters. Wij stellen voor een krediet van 16.200,beschikbaar te stel len voor de noodzakelijke verbouw van de voormalige rijwielkelder var de gemeentelijke Opleidingsschool voor kleuterleidsters tot werkruim ten voor de adjunct-directeur en de administratie. Tegenover de kosten van 16.200,kan een rijksbijdrage a fonds perdu tot hetzelfde bedrag worden geraamd. 12. Gymnastiekmateriaal_ten ^£koeve van het gymnastieklokaal Grote Kerk straat 1_77 In verband met het gebruik van het gymnastieklokaal Grote Kerk straat 17 door de Sint Anthonyschool en het stedelijke Gymnasium is vervanging en aanvulling van het aanwezige gymnastiekmateriaal gewen? t. Hiermede is een bedrag gemoeid van 14.100, Wij stellen voor terzake een krediet van 14.100,beschik baar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 1.975»gespecificeerd als volgt: afschrijving 5 van 14.100,705, rente 9 van 14.100,- 1.270, f 1 - 975, De kapitaallasten van 1.975»kunnen worden gedekt binnen de op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) aanwezige ruimte voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. Verdeling stelpost voorkleineineens af te schrijven, onderwijsin- vêitërIngën~XTë~vërdeling77 Wij stellen voor van het beschikbare krediet voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijsinvesteringen een bedrag van 3-550»te besteden voor: openbaar kleuteronderwijs 1.340, openbaar gewoon lager onderwijs - 780, bijzonder gewoon lager onderwijs - 1.210, f 5-550,— Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is op deze stelpost nog een bedrag van 241.670,beschikbaar. Opruiming l££ühoofden_bij voormalige_gasfabriek. In verband met ons in bijlage nr. 16 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 45.000,geraamd voor het verwijderen van de land- hoofden van de betonbrug in de Noorderstadsgracht bij de voormalige gasfabriek. De kosten van 45.000,kunnen worden ^dekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van het fonds voor restauratie van monumenten. Recapitulatie. De raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) dient te worden verlaagd met een bedrag van f 236.000,gespecifi ceerd als volgt: versterken vloer Blanke Ruim stadhuis 112.000, bestrijding kakkerlakken in woningen - 40.000, afronding beleidsplan extra-murale zorg - 84-000, 236.OOO,— Na deze verlaging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 126.920,beschikbaar. Wij stellen voor de gemeentebegroting en de begrotingen van de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. - 6 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 91