Verkoop van in de ontwerp-uitwerkingsplannen "Camminghaburen Haven-Noord" en "Camminghaburen-deelgebied I" gelegen percelen bouwterrein. Bijlage nr. 28 Leeuwarden, 21 december 1979. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met twee gegadigden (te weten één particuliere bouwer en één bouwondernemet) overeenstemming bereikt omtrent de verkoop aan hen van de op de ter inzage gelegde tekeningen met een rode omlijning aangegeven, in de ontwerp- uitwerkingsplannen "Camminghaburen Haven-Noord" en "Camminghaburen-deelgebied I" gelegen percelen bouwterrein. Deze percelen zijn bestemd voor de bouw van wo ningen in de vrije sector. Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar de hier bij gevoegde ontwerp-besluiten. Deze prijzen zijn in overeenstemming met de exploitatie-opzet van hét plangebied "Camminghaburen", waarmee de Commissie voor het Grondbedrijf akkoord is gegaan. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten over eenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 92