No. 19222 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 decem ber-.192.9 (bijlage no. 28 BESLUIT te verkopen aan J.W. Volkers, wonende te Leeuwarden, Rhijnvis Feithstraat 4 het op de bij dit besluit behorende tekening roodomlijnd en met num mer 25 aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven- Noord" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 590 m2, voor een prijs van 71JDOO(exclusief B.T.W.), vermeerderd met de even tueel ingevolge de bedingen 13a en 13b verschuldigde rente (waarover' eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende be dingen: 1de begrenzing van het terrein zal ter plaatse worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; waar het verkochte terrein grenst aan een waterpartij zal de uitgifte- grens zodanig worden getrokken, dat de aangebrachte beschoeiing daar binnen valt; de koper verkrijgt deze beschoeiing derhalve in eigendom en onderhoud; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die var de levering van een afschrift van de akte voor het gemeente-archief er die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld on der punt 1, welke laatstbedoelde kosten ƒ479,10 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd overeenkomstig het uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven-Noord" deze bouw moet binnen twee jaren na dè datum van de eigendomsover dracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; 5. bij niet-nakoming van het gestelde onder 4, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper, nadat de gemeente Leeuwarden hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de prijs van 71 .000, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschul- digde B.T.W») komen voor rekening van de overdragende partij

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 93