No. 19222 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 decem ber 1979 (bijlage no. 28); BESLUIT: te verkopen aan Eriso Meijerink Bouw B.V.te Zwolle,het op de bij dit be sluit behorende tekenirqg roodomlijnd en met nr. V aangegeven, in het ont- werp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied;I" gelegen perceel bouw-- terrein ter grootte van plm. 3.390 m2, voor een prijs van 391 .188, (exclusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 1 Ja en 13b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden vol daan) en verder onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het verkochte zal ter plaatse worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeen te Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom; 2. koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, rechten, plichten, erfdienst baarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte voor het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder punt 1, welke laatstbedoelde kosten 1.489,90. (exclusief BTW) bedragen, komen voor rekening van de koopster; 4. de koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd overeenkomstig het uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven-Noord" en voorts in overeenstemming met het door haar te ontwik kelen en door Burgemeester en Wethouders der gemeente Leeuwarden goed te keuren bouwplan, omvattende de bouw van 12 ééngezinswoningen; deze bouw dient te zijn gestart op uiterlijk 1 februari 1980 en dient op uiterlijk 1 juni 1981 ten genoegen van Burgemeester en Wethouders te zijn voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere geval len (te hunner beoordeling) de hiervoor gestelde termijnen verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 95