- 2 - 5. de koopster stort bij het accepteren der haar gedane koopaanbieding in de gemeentekas een waarborgsom van in totaal ƒ30.000,— berekend naar 2.300,voor elke woning, welke volgens het uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied I" op de gekochte grond kan worden gebouwd; deze waarborgsom vervalt aan de gemeente Leeuwarden, indien de kook ster niet voldoet aan het gestelde onder 4 voor wat betreft begin- of voltooiingsdatum der bebouwing; indien de bouw binnen de gestelde termijn ten genoegen van Burgemeests en Wethouders van Leeuwarden is voltooid, wordt de waarborgsom op ver zoek van de koopster gerestitueerd; over de gestorte waarborgsom wordt door de gemeente Leeuwarden geea ren te vergoed; storting der bedoelde waarborgsom kan achterwege blijven, indien de koopster ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. een bankgarantie tot eenzelfde bedrag als de waarborgsom aan de gemeente Leeuwarden overlegt; 6. bij niet nakoming van het gestelde onder 4 voor wat betreft begin- of voltooiingsdatum der bebouwing, zulks ter beoordeling.van de Raad der gemeente Leeuwarden is de koopster, nadat de gemeente Leeuwarden haar bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, te vens verplicht tot terugoverdracht van het gekochte of van een geceeltj van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs of een evenredig deel daarvan; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde BTW) komen voor rekening van de overdragend partij 7. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag, behoudens daartoe vooraf (al dan niet onder voorwaarden) verkregen schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leem araei niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing d; rb* bouwing) is voldaan; 8. het is de koopster verboden zonder voorafgaande schriftelijke toe: tem ming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden in de op het g kocb te stichten woningen het beroep van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige hulp, vallende binnen de zgn. 1e lijns gezondheidszorg uit te (laten) oefenen; 9. de koopster is verplicht, indien en zodra zulks door de gemeente Leeuwarden, door de Nutsbedrijven (P.T.T., N.V. Waterleiding Frieslani N.V. Frigas) of door de Stichting Centrale Ontvangst Televisie en Radii Leeuwarden wordt gewenst, met de gemeente Leeuwarden, de Nutsbedr jvea en de genoemde Stichting een overeenkomst aan te gaan tot vestiging val een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 5> lid 3» suf b, van d Bej lemmeringswet Privaatrecht, zulks ten behoeve van het aanleggen, tebbe) houden, inspekteren, onderhouden, gebruiken en zonodig wijzigen, er-I nieuwen of verwijderen van rioleringen, kabels leidingen, masten xolkf en dergelijke in en op de gekochte grond, voorzover gelegen langs de openbare wegen en voorzoveel betreft een strook ter breedte van 5 meter, en zulks onder de gebruikelijke bedingen; 10a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gel >chta is de overdragende partij verplicht de bedingen onder 8, 9, 10a en 11 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden c.q. de onder beding 9 genoemde Nutsbedrijven/Stichting te bedingen en namens deze gemeente c.q. de onder beding 9 genoemde utsj bedrijven/Stichting aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan e nemen; - 3 - b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7> bovendien verplicht de bedingen onder 4» 6, 7> 10b en 11 ver meld tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden de bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te ne men en aan te nemen; 11. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, vermeld on der 6, 7, 8, 9, 10a en 10b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden, c.q. de onder beding 9 genoemde Nutsbedrijven/ Stichting, voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 50.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving of overtreding, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rech terlijke tussenkomst behoeft plaats te vinden; 12. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht, hetgeen het'geval zal moeten zijn binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, mits de koopster alsdan echter ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden voldoende kan aantonen dal zij inderdaad kan en gaat bouwen overeenkomstig het gestelde in beding 4; Burgemeester en Wethouders kunnen de gestelde termijn van twee maan den in bijzondere gevallen (te hunner beoordeling) verlengen; indien de gestelde termijn van twee maanden door toedoen van de koop ster wordt overschreden en Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden geen verlenging dezer termijn toestaan, is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en vervalt de onder beding 5 bedoelde waarborgsom c.q. bankgarantie aan de gemeente Leeuwarden; 15a« indien de akte van eigendomsoverdracht door toedoen van de koopster niet notarieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, doch Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op grond van het bepaalde in beding 12 verlenging dezer termijn toestaan, is de koopster vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit beslui" tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedeputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd berekend naar 9% per jaar; 14. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koopster; 15. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 16. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 17. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde no taris. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderin van Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 96