Yoorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Vet op de Ruimtelijke Orde ning ten behoeve van het plangebied "Huizum-Dorp" Bijlage no. 29. Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de Gemeenteraad. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is voornemens een 55-tal wo ningen te bouwen in het plangebied Huizum-Dorp. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan en wijkt voorts op enkele punten af van het vastgestelde bestemmingsplan Huizum-Dorp. Tegen de afwijkingen bestaan geen stedebouwkundige bezwaren. Medewerking kan echter eerst worden ver leend indien voor het betreffende gebied een voorbereidingsbesluit wordt genomen. Alsdan wordt het mogelijk vrijstelling te verlenen van de voor schriften van het geldende bestemmingsplan. Hierbij geldt als voorwaarde dat Gedeputeerde Staten vooraf hebben verklaard tegen het verlenen van deze vrijstelling geen bezwaar te hebben. Hierna kan de bouwvergunning worden verleend. Omdat het niet geheel is uitgesloten, dat overige voor het gebied in ontwikkeling zijnde bouwplannen niet geheel zullen voldoen aan het vastgestelde bestemmingsplan Huizum-Dorp, achten wij het gewenst voor het gehele meergenoemde plangebied een voorbereidingsbesluit te nemen. Onder de mededeling dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij U voor ten behoeve van genoemd gebied een voorbereidingsbesluit te nemen overeenkomstig bijge voegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 97