No. 19247. BE RAAB DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat het wenselijk is ten aanzien van het hieronder omschreven gebied een voorbereidingsbesluit te nemen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage no. 29); gelet op artikel 21lid 12 en 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied begrensd door Potmarge, Drachtsterweg, Aldldnsdyk, Henri Dunantweg en Jansoniusstraat nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening no. 31-9 (plan Huizum-Dorp) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Benoemen leden en een voorzitter van het bestuur van de Stichting Culturele Oentra Leeuwarden. Bijlage nr. 30. Leeuwarden, 21 december 1979. Aan de Gemeenteraad. Per 1 januari 1980 treden de heren D. Kossen, drs. J. Kuperus en P.J. Sijbesma periodiek af als lid van het bestuur van de Stichting Culturele Oentra Leeuwarden. Betrokkenen zijn herbenoembaar. Het bestuur van de Stichting bestaat uit negen leden, benoemd door de gemeenteraad, waarvan vijf op voordracht van ons college en vier op voor bracht van de Raad voor Culturele Aangelegenheden. De heren Kossen en Kuperus behoren tot de tweede categorie. )e Raad voor Culturele Aangelegenheden draagt ter benoeming voor: er voorziening in de vacature Kossen: D. Kossen, Prinsesseweg 43alhier; H. Baas, direkteur verzorgingstehuis "Het Nieuwe Hoek", alhier; ter_voorziening in de vacature Kuperus: drs. J. Kuperus, a/b Yndyk te Grouw; de heer H.G. van Slooten, Pelikaanstraat 29, alhier. er_benoeming in_de vacature Sijbesma dragen wij U voor: P.J. Sijbesma, Ferdinand Bolstraat 26, alhier; L. Visser, Hobbemastraat 41alhier. Wij geven U in overweging tot benoeming over te gaan. Bij Uw besluit van 27 juni 1977» nr. 8717» hebt U de heer Kuperus her)benoemd tot voorzitter van de Stichting. Door het periodieke aftreden van de heer Kuperus dient thans derhalve ook in de vacature van voorzitter e worden voorzien. In verband hiermede geven wij U in overweging de heer uperus wederom tot voorzitter te benoemen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 98