- 3 - - 2 - d. verkoop van een ten zuiden van de Voltastraat gelegen perceel grond aan de Pro vinciale Persvereniging voor Friesland; e. verkoop van een in het be- stemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrie terrein aan Bronswerk b.v. te Amersfoort; f. verkoop van een in het be stemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrie terrein aan E. Ebbens te Ureterp g. verkoop van een in het be stemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieter rein aan J.S. Riedstra te Jelsum; h. het overdragen in eigendom van een ten westen van de Meekeshof te Wytgaard gele gen perceel grond ten behoeve van het stichten van een ge combineerde school voor neu traal bijzonder kleuter- en roomskatholiek lager onderwijs aan de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden; i. intrekking van het besluit van 29 januari 1979 inzake ophef fing van de gemeentelijke kleuterschool "Be Spreeuw". D. Besluit van Burgemeester en Wet houders ter uitvoering van de besluiten van de Raad van. 27-10-1975 en 25 september 1978 betreffende het stellen van de gemeente tot borg ten behoeve van Centraal Beheer Schadeverzekering n.v.gevestigd te Apeldoorn, tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen van de Stichting Centrale Ontvangst van Televisie en Radio Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, voortvloeiende uit een door haar met Centraal Beheer Schadeverzekering n.v. gevestigd te Apeldoorn, te sluiten overeen komst van geldlening, groot 3»000.000,voor de financiering van de aanlegkosten van een centrale antenne systeem voor de stad Leeuwarden en tot het aangaan van een overeenkomst ten aanzien van de te verlenen garantie met de Stich ting Centrale Ontvangst Televisie en Radio Leeuwarden. Voorgesteld wordt deze bericht en dit besluit voor kennis geving aan te nemen. E. Brief van 10 januari 1980 van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw en van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen inzake de wense lijkheid van invoering van een verplichting tot G.I.W.- garantie en -waarborg bij gronduitgifte F. Beschikking van de Staats secretaris van Onderwijs en Wetenschappen inzake de toepassing van artikel 69, tweede lid van de Kleuter onderwijswet ten behoeve van de kleuterschool aan de Suriname straat Onder verwijzing naar punt J van de mededelingenlijst van de Raadsverga dering van 17 september 1979» wordt voorgesteld deze brief, aangezien daarin geen nieuwe argumenten worden aangedragen, voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze beschikking voor kennisgeving aan te nemen. G, Verzoeken van het Bestuur van de Stichting tot oprich ting en instandhouding van één of meer Christelijke Scholen voor Buitengewoon Lager onderwijs voor Leeuwarden om medewerking voor de aanschaf van enig meubilair en de verbetering en vernieuwing van de ver lichting in de Ba Costa- school H. Brief van 7 januari 1980 van de bewoners van het Molenpad e.o. waarin verzocht wordt om een aantal maatregelen in verband met de verkeers- en parkeerproblematiek in deze buurt Voorgesteld wordt deze verzoeken en deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om pre advies.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 9