Totaal 564*866, Huisvesting tweetal jongerencentra in de binnenstad. Bijlage nr. 51. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. A. Verbouw pand Zuidergrachtswal 1 ten behoeve van de Stichting "'t Vliet". In de vergadering van 2 april 1979 hebt IJ besloten een krediet van 480.000,beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand Zuider grachtswal 1 ten behoeve van de Stichtingt Vliet". Het Woningbedrijf heeft op basis van dit krediet, uitgaande van een 25- jarige, 9% rentende annulteitslening, alsmede van de kosten voor verze kering en onderhoud, een aan de Stichting "rt Vliet" in rekening te bren gen huurprijs voor dit pand berekend van 80.512, Om het pand geschikt te maken voor jeugd- en jongerenwerk dient er een vrij ingrijpende verbouwing plaats te vinden. Met het oog hierop heeft het bestuur van de Stichting "'t Vliet" het ar chitectenbureau Botman en Meijer gevraagd een verbouwingsplan op te stel len. Voornoemd bureau raamt op basis van een programma van eisen de totale verbouwingskosten op rond 565*000, Dit bedrag kan alsvolgt worden gespecificeerd: bouwkosten (inclusief onvoorzien) f 548.600, schilderwerk - 52.000, elektrische installatie c.a. - 53*000, centrale verwarming c.a. - 25*000, honorarium - 29*400, overige kosten - 6.5OO, leges - 4*200, Totaal 478.000,— B.T.W. 18% - 86.166,— Voor een nadere toelichting verwijzen wij IJ kortheidshalve naar de ter inzage gelegde tekeningen met bijbehorende kostenramingen. De Stichting "'t Vliet" heeft te kennen gegeven de verbouwing in eigen beheer te willen uitvoeren, omdat op deze wijze de doelgroep nadrukke lijker bij de verbouwing kan worden betrokken en derhalve aan het cen trum gebonden blijft. Bovendien kunnen kleine wijzigingen in de bouw noodzakelijk blijken (weliswaar binnen de beschikbare financiële ruimte). Wij zijn daarbij van mening, dat ten behoeve van de totale begeleiding van zowel de aanbesteding als de eigenlijke verbouwing een bouwcommissie dient te worden ingesteld, waarin de gemeente vertegenwoordigd is. Gelet op de ervaringen met de verbouwing van het pand Voorstreek 106 in het verleden (ook onder supervisie van het bureau Botman en Meijer en met begeleiding van een bouwcommissie), achten wij dit verzoek van de Stichting aanvaardbaar. De Commissie Openbare Werken kan zich hiermee verenigen. Het bestuur van de Stichting verzoekt ons de lasten (rente en aflossing) te garanderen voortvloeiende uit een ten behoeve van de financiering van de verbouw aan te gane geldlening ten bedrage van ^6^.000,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 1