Nr. 2152 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 93); BESLUIT I. op het bedrag der overschrijding, als bedoeld in artikel 187, lid 2, sub 3, van het Besluit buitengewoon onderwijs 19^7» over de periode van 1973 tot en met 1977, de volgende voorschotten te verrekenen met het bestuur van de a. Stichting tot oprichting en instandhouding van één of meer Christe lijke scholen voor buitengewoon lager onderwijs voor Leeuwarden en omgeving, ten behoeve van het onderwijs aan debiele kinderen (kern afdeling) 129,8 x 234,57 is 30.447,19 minus reeds ontvangen voor schotten voor 1973 en 1974 ah f 20.925,00 is totaal 9*522,19; ten behoeve van het onderwijs aan debiele kinderen (afdeling v.b.o.) terug te vorderen 31>3 x f 21,86 x 4/5 5 is 54738; ten behoeve van het onderwijs aan imbeciele kinderen 40,3 x 2.591,82 is 104.450,35 minus reeds ontvangen voorschotten voor 1973 en 1974 ad 38.850,00 is totaal 65.600,35; b. Vereniging voor Christelijk Onderwijs aan kinderen met leer- en op- voedingsmoeili jkheden te Leeuwarden, ten behoeve van het onderwijs aan deze kinderen (kernafdeling) 117,3 x f 1*949>60 is 228.688,08 minus reeds ontvangen voorschot voor 1973 en 1974 ad 11.170,00 is totaal 217-518,08. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 100