Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie en de Dienst voor Sociale Werkvoorziening voor het dienstjaar 1980. Bijlage nr. 94 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en de begrotingen van het Markt-, Haven en Slachthuisbedrijfde Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie en de Dienst voor Sociale Werkvoorziening voor het dienstjaar 980delen wij U het volgende mede. ■arkt-. Haven- en Slachthuisbedri jf. Overeenkomstig ons in bijlage nr. 92 opgenomen voorstel, worden in rerband met een organisatiewijziging van de ophaaldienst van kadavers de volgende kredieten geraamd: a. 80.000,voor de aanschaffing van een vrachtauto met lier ten behoe ve van het vervoer van destructiemateriaal b. 96.500,voor de aanstelling van twee medewerkers. De uit de onder a. genoemde investering voortvloeiende lasten wor den geraamd op 57.170,gespecificeerd als volgt: afschrijving auto 16 2/3 van 52.000,8.670, afschrijving lier 2096 van 28.000,5.600, rente auto en lier 9% van f 80.000,7.200, 21.470,— onderhoud, brandstof, assurantie e.d. 15.700,. totale lasten auto plus lier t-lllll9.lZZ Van het onder b. genoemde krediet kan een bedrag van 25.000,wor den gedekt door de raming op de post "Diensten en leveringen door derden" (volgnr. 6) van de dienstbegroting met hetzelfde bedrag te verlagen. Tegen over de daarna resterende lasten van 71*500,96.500,minus 25.000,vermeerderd met genoemde kapitaallasten ad 37.170,en een bedrag van 3.455,voor administratiekosten, zijnde totaal 112.125,kunnen bijdragen van de N.V. Nederlandse Thermo-Chemische Fabrieken te Bergum, het rijk en de deelnemende gemeenten worden geraamd tot hetzelfde bedrag. In verband met het bovenstaande kan de raming van het aandeel van onze gemeente in de destructie van vee en vlees (volgnr. 146worden ver laagd van 14.530,tot 11.980, Het voordelig verschil van 2.350,kan worden toegevoegd aan de op volgnr. 642 geraamde post "Reservering wegens taxatiefouten". Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1Aan- en verkopen van grond. In verband met genomen besluiten tot de aankoop van grond, wordt een krediet van 384*000,geraamd. In de kosten van verwerving kan een bijdrage van het rijk van 57.080,worden geraamd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 101