I4.OOO, - 2 - Terzake van genomen "besluiten tot het verkopen van grond kan een opbrengst worden geraamd van: a. diverse percelen grond 660.010, b. diverse erfpachtspercelen 726.040, 1386.050, In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een ge realiseerde meerwaarde van 150.100,en een gerealiseerde winst van 449.115,Het totaal van deze bedragen ad 599.215»wordt toege voegd aan de risicoreserve van de algemene dienst. Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde overzichten. 2. Aanleg voetgangersbrugget.je over het water tussen de Tuinen. In verband met ons in bijlage 79 opgenomen voorstel, wordt een kre diet van 59.100,geraamd voor de aanleg van een voetgangersbrugge tje over het water tussen de Tuinen. De kosten van 59.100,dienen ten laste van de exploitatie van het stadsvernieuwingsplan "Bonifatiuskerk-Turfmarkt" te worden gebracht. Een eventueel tekort op dit plan zal gedekt worden ten laste van de ruimte voor de stadsvernieuwing. Dienst voor Snort en Recreatie. Onlangs is door de K.N.V.B. een start gemaakt met een competitie voor P-pupillen (voorheen kaboutervoetbal). Hieraan zullen tenminste 14 elftallen van Leeuwarder voetbalclubs deelnemen. Als gevolg hiervan is ons verzocht voor de diverse gemeentelijke sportcomplexen een twaalftal sets verplaatsbare doeltjes aan te schaf fen (afmeting 5x2 meter). De kosten hiervan worden geraamd op Gelet op de tot nu toe gevolgde beleidslijn, namelijk dat de ge meente op basis van een vergoeding (kosten gas, water en electra) de sportverenigingen een accommodatie aanbiedt voorzien van doelen (geen netten), achten wij dit verzoek redelijk. Wij stellen U voor terzake een krediet van 14.000,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge raamd op 4.060,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20% van 14.000,2.800, rente: 9% van 14.000,1.260, l 4.060,— De kapitaallasten van 4»060,kunnen worden gedekt door de ra ming op de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrag te verlagen. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich met ons voorstel verenigen. Dienst voor Sociale Werkvoorziening. Met ingang van 1 januari 1980 zal de bedrijfsgezondheidszorg bij de Priese werkverbanden voor sociale werkvoorziening door de Bedrijfsgezond heidsdienst Friesland (B.G.D.-Friesland) worden verzorgd. Voorheen werd de bedrijfsgezondheidszorg door de Stichting Friese Werkverbanden uitge voerd. Wij zijn van mening, dat het voor de continuïteit en de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers in de sociale werkvoor ziening in Friesland van belang is, dat aansluiting wordt gezocht bij een groter verband. Wij stellen U voor daarmee in te stemmen. De extra kosten die gemoeid zijn met het onderbrengen van de bedrijfs gezondheidszorg in de B.G.D.-Friesland worden geraamd op 24.360, Tegenover de kosten van 24.360,kan een rijksbijdrage van 16.885,(75% van 22.505> worden geraamd. Tegenover de resterende kosten van 7.475»24.360,minus 16.885,kan een ontvangst worden geraamd van 5-980,(80% ver goeding kosten sociale zorg uit het gemeentefonds). De daarna resterende kosten van 1.495,f 7.475»minus 5.980,kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrag te verlagen. C -meentebegroting. Beleidsplan automatisering. In verband met ons in bijlage nr. 84 opgenomen voorstel wordt een krediet van 242.000,geraamd voor het opstellen van een beleidsplan automatisering. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 102.450,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 33 1/3% van 242.000,80.670, rente: 9% van 242.000,21.780, De kapitaallasten van 102.450,kunnen worden gedekt door de ra ming op de post "Nader te besteden voor beleidswijzigingen" (volgnr. 650/1) met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Aanschaffing frankeermachine voor de gemeentepolitie. Wij stellen U voor een krediet van 4.550,beschikbaar te stel len voor het aanschaffen van een frankeermachine voor de gemeentepolitie. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.320,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20% van 4-550,910, rente: 9% van 4-550,410, /J13201-- Tegenover de kapitaallasten van 1.320,kan thans de op volgnr. 84 geraamde negatieve stelpost van 9-485»voorstellende een tekort aan dek kingsmiddelen terzake worden verhoogd tot 10.805»Binnenkort zullen wij IJ een voorstel tot dekking van het bedrag van 10.805,doen toekomen. 3. Verbouwing -politiepost Raadhuis-plein. In het beleidsplan 1980-1984 is reeds meegedeeld, dat voor het toene mend aantal parkeercontroleurs nieuwe ruimte in de voormalige Hofschool aan het Raadhuisplein dient te worden gevonden door het verbouwen van twee lokalen op de begane grond. In de begroting 1980 is hiervoor rekening gehouden met een investering van 150.000,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 102