- 4 - Uit een door de Dienst Stadsontwikkeling vervaardigd plan met kosten raming blijkt, dat de bedoelde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd voor een bedrag van 123.000, Wij stellen IJ voor terzake een krediet van 123.000,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op f 15.990,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4% van 123.000,4.920, rente: 9% van 123.000,— 11.070,— Voor dekking van de kapitaallasten van 15.990,is ruimte aanwe zig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) terzake geraamde krediet van 19*500,Het overschot aan gereserveerde dekkingsmiddelen van 3»510,19.500,minus 15990,- veroorzaakt door het oorspronkelijk aangenomen investeringsbedrag voor de ze verbouwing van 150.000,kan worden toegevoegd aan de op volgnr. 642 geraamde post "Reservering wegens taxatiefouten". 4. Financiële medewerking aan de Woningstichting "Leeuwarden-Leeuwar- deradeel" ten behoeve van de bouw van 6 woningwetwoningen in Snakker- buren. In verband met ons in bijlage nr. 82 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 656.350,geraamd voor het verlenen van financiële mede werking aan de Woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeelten behoeve van de bouw van 6 woningwetwoningen in Snakkerburen. De uitgaaf is rendabel. 5. Financiële medewerking voor de bouw van diverse woningwetcomplexen in de deelgebieden III en 17 van het bestemmingsplan Camminghaburen. In verband met ons in bijlage nr. 81 opgenomen voorstel, worden de volgende kredieten geraamd: a. 4.969.200,voor het verlenen van financiële medewerking aan de Wo ningstichting Patrimonium ten behoeve van de bouw van 45 woningwetwo ningen in het deelplan III van het bestemmingsplan Camminghaburen. b. 1.555.910,voor het verlenen van financiële medewerking aan de Wo ningstichting Patrimonium ten behoeve van de bouw van 20 woningwetwo ningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in het deelplan III van het bestemmingsplan Camminghaburen. c. l6.646.O7O,— voor het verlenen van financiële medewerking aan de Woningstichting St. Joseph ten behoeve van de bouw van 61 woningen in het deelgebied III en 80 woningen in het deelgebied IY van het be stemmingsplan Camminghaburen. d. 6.080.935,voor het verlenen van financiële medewerking aan de Woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel" voor de bouw van 53 woning wetwoningen in het deelplan IY van het bestemmingsplan Camminghaburen. Deze uitgaven zijn rendabel. 6. Aangaan overeenkomst met de N.Y. Nederlandse Spoorwegen inzake de bouw van een overbrugging: in de spoorweg Harlingen-Nieuwe Schans. In verband met ons in bijlage nr. 80 opgenomen voorstel, wordt van het in 1975 beschikbaar gestelde krediet van 23.700.000,voor de aan leg van het oostelijk buitentangent, een gedeelte van naar raming 31.000,ten laste van de begroting 1980 gebracht voor de afkoop van aansprakelijkheid ingevolge artikel 15» lid 6 van een met de N.Y. Neder landse Spoorwegen aan te gane overeenkomst, inzake de bouw van een over brugging in de spoorweg Harlingen-Nieuwe Schans. Ld - 5 - De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 3. 5655 5 gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2^% van 31.000,775» rente: 9% van 31.000,2.790, /_315651=i Yoor dekking van de kapitaallasten van 3. 5655is ruimte aanwe zig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van civieltechnische investeringen. 7 Achterstallig onderhoud aan het Beursgebouw ten behoeve van de huis vesting van de Openbare Bibliotheek. In verband met ons in bijlage nr. 70 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 190.000,geraamd voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan het Beursgebouw ten behoeve van de huisvesting van de Open bare Bibliotheek. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 21.850,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2van 190.000,4-750, rente: 9% van 190.000,17.100, 21.850» De kapitaallasten van 21.850,kunnen worden gedekt door de raming p de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrag te verlagen. i. Reconstrueren patio-tuin gelegen bij de Kiekenhof (openbare kleuter- school Wij stellen U voor een krediet van 3-890,beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de patio- tuin gelegen bij de Kiekenhof. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 740,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 3-890,390, rente: 9% van 3.890,350, £=140A-- Yoor dekking van de kapitaallasten van 740,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 103