9. Aanschaf van polyester lichtkoepels ten behoeve van de kleuter- en lege re scholen in respectievelijk Aldlan-West en Aldlan-Oost Wij stellen IJ voor een aanvullend krediet van 30*000beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van polyester lichtkoepels ten behoeve van de volgende scholen: openbaar kleuteronderwijs: Graspieper 3*750»en Kiekenhof 3*750,f 7*500, bijzonder kleuteronderwijs: 't Klaverbladje 3*750,en Beukerstins 3*750,- 7*500, openbaar gewoon lager onderwijs: De Sprenkelaar 3*750, en de Ljepper 3*750, - 7*500, bijzonder gewoon lager onderwijs: Frederik Hendrikschool 3*750,en Amalia van Solmsschool 3*750,- 7*500, 30.000,— De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamo op f 5*700,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 30*000,3*000, rente: 9 van 30.000,- 2.700, 5*700,— Voor dekking van de kapitaallasten van 5*700,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 10. Inrichten Gereformeerde kleuterschool "De Ark", Grote Kerkstraat 31 a, alhier. Bij besluit van 12 maart 1979» nr. 3115 (bijlage nr. 96), hebt U be sloten aan het bestuur van de Vereniging ter bevordering van schoolonder wijs naar de leer der Gereformeerde Kerken in Nederland, alhier, medewer king te verlenen voor het stichten van een kleuterschool met 2 lokalen c.a. in de binnenstad. Wij stellen U voor terzake van de kosten van inrichting een krediet van 38.385,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op f 7*300,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 38.385,3.84O, rente: 9 van 38.385,- 3*460, 7*300,— Tegenover de kapitaallasten van 7*300,kan een rijksbijdrage van 1.230,worden geraamd op grond van de Kleuteronderwijswet. Voor dekking van de resterende kapitaallasten van 7*300,minus 1.230,6.070,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. - 7 - 11. Bouwkundige voorzieningen in de Sint Anthonyschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs). Wij stellen U voor een krediet van 18.500,beschikbaar te stellen voor het treffen van enkele noodzakelijke bouwkundige voorzieningen in de Sint Anthonyschool. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 5*365,gespecificeerd als volgt: afschrijving 20 van 18.500,3*700, rente: 9 van 18.500,- 1.665, f 5*365,— Voor dekking van de kapitaallasten van 5*365,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 6c0) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 1 Reconstrueren patio-tuin gelegen bij de Ljepper (openbare school voor gewoon lager onderwijs). Wij stellen U voor een krediet van 6.815,beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de patio-tuin gelegen bij de Ljepper. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.295,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 6.815,f 680, rente: 9 van 6.815,- 615 1 *295,— Voor dekking van de kapitaallasten van 1.295,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 40) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 5. Aanschaf handenarbeidmateriaal ten behoeve van de Prins Willem Alexan- derschool (bijzondere school voor gewoon lager onderwijs). Bij besluit van 29 oktober 1979, nr. 14585 (bijlage nr. 437) hebt IJ besloten aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk cleuter- en lager onderwijs, alhier, medewerking te verlenen voor de aan schaf van handenarbeidmateriaal ten behoeve van de Prins Willem Alexander- school. Hiermede is een bedrag gemoeid van 12.475, Wij stellen IJ voor terzake een krediet van 12.475,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voo-r-t-vloeiende kapitaallasten worden geraamd op 2.375,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 12.475,f 1*250, rente: 9 van 12.475,- 1.125, 2.375, Voor dekking van de kapitaallasten van 2.375,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 14. Aanschaf naaimachine ten behoeve van de kernafdeling van de Arends- tuinschool (openbare school voor buitengewoon lager onderwijs). Wij stellen U voor een krediet van 650,beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van een naaimachine ten behoeve van de kernafdeling van de Arendstuinschool - 6 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 104