- 8 - De kosten van 650,kunnen worden gedekt in het kader van de finan ciële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeen tefonds voor het "buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 15. Aanschaf meubilair ten behoeve van de Professor Grewelschool (openbare school voor buitengewoon lager onderwijs). Wij stellen IJ voor een krediet van 10.370,beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van 2 archief-dossierkasten, 5 hoekschermen en 12 opbergkasten ten behoeve van de Professor Grewelschool. De kosten van 10.370,kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 16. Aanbrengen rubbertegels onder speelwerktuigen ten behoeve van de Da Costaschool (bijzondere school voor buitengewoon onderwijs aan debiele kinderen. Bij besluit van 17 september 1979» nr. 12500 (bijlage nr. 386) hebt besloten aan het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke scholen voor buitengewoon lager onderwijs voor Leeuwarden e.o., alhier, medewerking te verlenen voor het aanbrengen van rubbertegels onder speelwerktuigen ten behoeve van de Da Costaschool. Hiermede is een bedrag gemoeid van naar raming 6.230, Wij stellen U voor terzake een krediet van 6.230,beschikbaar te stellen. De kosten van 6.230,kunnen worden gedekt in het kader van de fi nanciële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het ge meentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met deze uitgaaf verenigen. 17. Wijzigen van de douche-installatie bi.i het gymnastieklokaal van de openbare school voor mavo "Hijldn". Wij stellen voor een krediet van 850,beschikbaar te stellen voor het wijzigen van de douche-installatie in de douche-ruimte van het gymnastieklokaal van de mavo "Nijlan". De kosten van 850,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (b-percentage stichtings- kosten) 18. Aanschaf twee verrijdbare boekenstellingen ten behoeve van het A70- complex. Wij stellen voor een krediet van 2.550,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee verrijdbare boekenstellingen ten behoeve van het Avo-complex. Tot een bedrag van 640,komen de kosten van 2.550,ten laste van de Wopke Eekhoffschool (openbare school voor mavo), terwijl het res terende bedrag van 1.910,2.550,minus 640,ten laste komt van het atheneum-havo. De kosten van 2.550,kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (marge voor leer- en hulp middelen en meubilair). - 9 - 19. Organisatie-onderzoek administratie op de gemeentelijke scholen voor voortgezet onderwijs. In verband met ons in bijlage nr. 49 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 50.000,geraamd voor het doen uitvoeren van een organisa tie-onderzoek inzake de administratie op de gemeentelijke scholen voor voortgezet onderwijs. De kosten van 50.00C,kunnen worden gedekt door de raming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te ver lagen. 20. Verdeling stelpost voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijsin- vesteringen (3e verdeling). Wij stellen voor van het beschikbare krediet voor kleine, ineens af te schrijven onderwijsinvesteringen, een bedrag van 9-475»te be steden voor: openbaar kleuteronderwijs 950, bijzonder kleuteronderwijs - 4-760, openbaar gewoon lager onderwijs - 335» bjzonder gewoon lager onderwijs - 3-430, 9-475,— Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijs investeringen nog een bedrag van 206.755»beschikbaar. 2'l. Inrichting drie speelplaatsen in de wijk Westeinde. In verband met ons in bijlage nr. 68 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 46.730,geraamd voor het inrichten van drie speelplaatsen in de wijk Westeinde. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 6.075,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4 van 46.730,1.870, rente: 9 van 46.730,- 4-205, 6.075,— Yoor dekking van de kapitaallasten van 6.075»is ruimte aanwezig innen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 40) geraamde krediet voor kapitaallasten van speel- en spelvoorzieningen. 22. ïïitbreiding van de semi-permanente wijkaccommodatie in de wijk Aldlan. In verband met ons in bijlage nr. 71 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 114.365,geraamd voor de overname, het verplaatsen en het opknappen van twee verplaatsbare noodlokalen gelegen aan de Eabriekssteeg ten behoeve van de uitbreiding van de semi-permanente wijkaccommodatie in de wijk Aldlan. De kosten van 114.365»kunnen tot een bedrag van 10.115»(het verschil tussen de werkelijke boekwaarde ad 56.365»en ie aan de wijk accommodatie toe te rekenen waarde ad 46.250,van de twee noodlokalen) worden gedekt door tot dit bedrag te beschikken over een gedeelte van de risicoreserve De uit de resterende kosten van 114.365»minus 10.115» 104.250,voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 19-810, gespecificeerd als volgt:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 105