afschrijving: 10 van 104.250,10.425>- rente: 9 van 104.250,- 9-385>- 23. Onderzoek naar de gewenste omvang van het taxi-bestand. Recapitulatie Secretaris. Bijlage no. 95. Leeuwarden, 28 februari 1980. 19.810,— Yoor dekking van de kapitaallasten van 19.810,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van wijkaccommodaties. In verband met ons in bijlage nr. 66 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 30.000,geraamd voor het instellen van een onderzoek naar de gewenste omvang van het taxi-bestand door het Economisch Technologisch Instituut Friesland. De kosten van JO.OOO,kunnen worden gedekt door de raming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te verla gen. De raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) dient te worden verlaagd met een bedrag van 80.000,gespecificeerd als volgt onderzoek naar de gewenste omvang van het taxi-bestand 30.000, organisatie-onderzoek administratie op de gemeentelijke scholen voor voortgezet onderwijs - 50»000, 80.000,— Na deze verlaging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 46.920, beschikbaar. Wij stellen IJ voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijfde Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie en de Dienst voor Sociale Werkvoorziening voor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Verkoop van het perceel met opstal Cambuurstraat 2. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met Doe Het Zelf (DHZ) Cash en Carry B.V., gevestigd alhier, huurster van het pand Cambuurstraat 2, overeenstemming bereikt over de verkoop van dit pand aan haar. Het is voor de gemeente niet van belang dit pand in eigendom te be houden, aangezien het in de toekomst niet nodig is voor het uitvoeren van stedebouwkundige- of verkeersmaatregelen ter plaatse. De eigendomsoverdracht kan geschieden tegen een prijs van 10.650, en verder onder de in het ontwerp-besluit opgenomen bedingen. De over te dragen grond, groot plm. 71 m2, is op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. Onder de mededeling, dat de Commissie voor het Woningbedrijf zich met ieze verkoop kan verenigen, geven wij IJ in overweging te besluiten over eenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 106