No. 3074. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 95); BESLUIT te verkopen aan Doe Het Zelf (DHZ) Cash en Carry B.V.gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode om lijning aangegeven gedeelte ter grootte van plm. 71 m2 van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 11459» niet de daarop gestichte opstal, plaatselijk bekend Cambuurstraat 2, voor een prijs van 10.650,en voorts onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; de door deze ambtenaar berekende oppervlakte van het ver kochte heeft gediend voor de bepaling van de genoemde koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende ka dastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom; 2. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, met alle daarop rustende heersende en lijdende erfdienstbaarheden en daaraan verbonden rechten en overi'gens in de staat en toestand waarin het zich op het moment van levering bevindt, doch vrij van huur, hypo theek en beslag; 3. de levering en de betaling geschieden op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht; 4. het risico voor- en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koopster; 5. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 7. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris 8. de kosten van eigendomsoverdracht, daaronder begrepen die van de leve ring van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief, alsmede de kosten van de werkzaamheden van de landmeetkundig ambtenaar bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215,(exclu sief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koopster. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris. Preadvies inzake brief van "Wonen in de Binnenstad", van 9 oktober 1979 betreffende de herinrichting van de Pottebakkersplaats in het gebied Achter de Grote Kerk. Bijlage no. 96 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 19 november 1979 hebt U een brief van "Wonen in de Binnenstad" van 9 oktober 1979 °m preadvies in onze handen gesteld. In deze namens bewoners van de MonnikemuurstraatAchter de Grote Kerk, Bredeplaats en Nieuweburen gezonden brief wordt gevraagd af te zien van de aanleg van zes parkeerplaatsen aan de Pottebakkersplaats in het ge bied Achter de Grote Kerk en in de plaats daarvan een definitieve speel- en groenvoorziening aan te leggen. Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. Op 9 december 1974 hebt U besloten tot rehabilitatie van het gebied Achter de Grote Kerk volgens een model, waarin op de Pottebakkersplaats achter de woningen aan de Monnikemuurstraat ruimte is gereserveerd voor zeven parkeerplaatsen. Teneinde de gereedgekomen woningen toegankelijk te maken hebt U op 23 april 1979 als onderdeel van het plan tot verbetering van de woonom geving van het gebied Achter de Grote Kerk, zoals is aangegeven op de bij dat besluit behorende tekening N.B.04, een krediet van 155*000, beschikbaar gesteld. Op deze tekening zijn achter de woningen aan de Monnikemuurstraat op de Pottebakkersplaats zes parkeerplaatsen aangegeven. Wijkvertegenwoordigers zijn in de gelegenheid gesteld mee te praten over zowel het rehabilitatiemodel als over de verbeteringsplannen. Be zwaren tegen het opnemen van parkeerplaatsen zijn toen niet naar voren gebracht Het binnengebied Achter de Grote Kerk kwam weer in de belangstelling toen bleek, dat de geplande tijdelijke speelvoorziening aan de Muggesteeg geen doorgang kon vinden, omdat er sprake was van verkoop c.q. het op korte termijn bebouwen van het terrein, waarop de speelvoorziening zou worden gerealiseerd. De gegadigde voor dit terrein heeft overigens van zijn plannen afgezien. Vanuit de projectgroep is in de contactgroep voor het gebied toen echter voorgesteld een tijdelijke speel- en groenvoorziening te maken op het binnenterrein van het gebied Achter de Grote Kerk. Het resultaat daarvan is, dat de bewoners thans het verzoek doen de geplande parkeer plaatsen niet aan te leggen en op die plaats een definitieve speelvoor ziening te maken. Teneinde in dit deel van de binnenstad op korte termijn een speel voorziening te kunnen realiseren is door ons ook nog overwogen of op een deel van het binnenterrein aan de achterzijde van de Speelmansstraat (op de plaats waar de detailhandelsschool heeft gestaan) een tijdelijke speelvoorziening zou kunnen worden gemaakt, die na de realisering van de woningbouw definitief wordt. Door de uitvoering van de plannen voor woningbouw aan de Speelmans- straat/Bontepapesteeg zal het binnenterrein echter nodig zijn voor ma teriaalberging en bouwketen. Bovendien zal het bouwverkeer door de nauwe Speelmansstraat moeten, waardoor voor kleine kinderen gevaarlijke ver keerssituaties zullen ontstaan. Een tijdelijke speelvoorziening op deze plaats biedt derhalve geen oplossing. Het terrein, waarop de bewoners een definitieve speelvoorziening wensen heeft volgens het ontwerp-bestemmingsplan de bestemming verkeers- doeleinden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 107