-2- Deze gronden zijn derhalve bestemd voor wegen, voet- en fietspaden, stoepen, pleinen, parkeervoorzieningen met het daarbij behorende open bare groen en de daarbij behorende andere bouwwerken en andere werken. Om op vrij korte termijn een speelvoorziening te kunnen aanleggen, zijn wij van mening, dat deze tijdelijk het beste kan worden gemaakt aan de PottebakkersplaatsIndien de daar geplande parkeerplaatsen in het kader van de plannen voor de woningbouw aan Achter de Grote Kerk elders kunnen worden gerealiseerd zou nader overwogen kunnen worden of de tijde lijke speel- en groenvoorziening aan de Pottebakkersplaats definitief kan worden. Gelet evenwel op de behoefte aan parkeergelegenheid in de binnenstad zijn wij van mening, dat wanneer de zes parkeerplaatsen niet in het plan voor de woningbouw aan Achter de Grote Kerk kunnen worden opgenomen de tijdelijke speel- en groenvoorziening t.z.t. moet worden verplaatst naar het daarvoor bestemde deel van het binnenterrein aan de achterzijde van de toekomstige nieuwbouw aan de Speelmansstraat. Onder de mededeling dat de Commissie Ruimtelijke Ordening over het onderhavige verzoekschrift is gehoord, stellen wij TJ voor adressanten in bovenstaande zin te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. Aankoop van het bedrijfscomplex aan de Nieuweburen van R.D. de Jong's Papier B.V., gevestigd alhier. Bijlage no. 97 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 10 december 1979 besloot tot de aankoop van een bedrijfscomplex aan de Nieuweburen van R.D. de Jong's Papier B.Y., gevestigd alhier, voor een prijs van in totaal 840.000,Dit besluit is op 12 februari j.l. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Voorwaarde 5 van het raadsbesluit luidt als volgt: "partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als "bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; "de koopovereenkomst zal echter zonder rechterlijke tussenkomst zijn ont bonden indien op 1 maart 1980 de op dit besluit benodigde goedkeuring van "Gedeputeerde Staten van Friesland, alsmede de aan de Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening gevraagde bijdrage op grond van het ""Besluit bijdragen reconstructie- en saneringsplannen", niet zijn verleend, "zulks behoudens eventueel nader overleg van de zijde van de verkoopster". Het is niet te verwachten, dat genoemde Minister tijdig op de ingediende aanvrage zal beslissen. Blijkens mededeling van de zijde van de Provincia le Directie voor de Volkshuisvesting mag er echter wel van worden uitgegaan, dat terzake rijkssubsidie zal worden verleend, hetzij op grond van de vo renbedoelde regeling, hetzij te zijner tijd in het kader van de Interim Saldo Regeling. In verband met het grote belang, dat wij aan de verwerving van het on derhavige onroerend goed hechten, hebben wij met R.D. de Jong's Papier B.Y. overleg gepleegd over het laten vervallen van de aangehaalde voorwaarde 5> tweede zin. De B.Y. is daartoe bereid gebleken; haar daartoe strekkende ver klaring is ter inzage gelegd. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Grondbedrijf is gehoord, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 108