No. 3115 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 97); BESLUIT: zijn besluit van 10 december 1979» no. 17693» tot aankoop van een bedrijfs complex aan de Nieuweburen van R.D. de Jong's Papier B.V., gevestigd te Leeuwarden, voor een prijs van in totaal 840.000,te wijzigen in die zin, dat de daarin opgenomen voorwaarde 5» tweede zin (de ontbindende voor waarde) komt te vervallen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Wijziging Bezoldigingsverordening i960. Bijlage no. 98. Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Blijkens circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken is het minimumloon voor 23-jarigen en ouder met ingang van 1 januari 1980 ver hoogd van 1790,10 tot 1826,50 per maand. In verband hiermee zijn de minimum jeugdlonen eveneens verhoogd. Voorts heeft de Minister mededeling gedaan van de verhoging per 1 januari 1980 van de kortingsbedragen voor het verstrekte genot van kost en inwoning, dit in verband met de herziening van de geldswaarden inge volge de Coördinatiewet Sociale Verzekering en van de compensatietoelagen van de premie A.O.W. en A.W.W. Onder mededeling dat de Commissie voor Georganiseerd Overleg zich met de verwerking van de onderhavige wijzigingen in de Bezoldigingsver ordening i960 heeft kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 109