- 2 - 2. op de plankaart is de bebouwingsgrens voor de bijgebouwen aan gegeven voor het perceel grond, gelegen ten zuiden van het on der 1. bedoelde perceel, met de bestemming "eengezinshuizen klasse A, met bijbehorende erven" (EA), 5 m in oostelijke rich ting verschoven; 3. op de plankaart is de bebouwingsgrens voor de bijgebouwen aan gegeven voor een strook grond ten zuiden van de bestaande be bouwing aan de Hoornbloem, met de bestemming "eengezinshuizen klasse A, met bijbehorende erven" (EA), 5 m in zuidelijke rich ting verschoven; 4. op de plankaart is de legenda aldus gewijzigd, dat bij de be stemming "eengezinshuis in 1 bouwlaag, met bijbehorend erf" (E), wordt aangegeven, dat op een gedeelte van het bijbehorend erf, bijgebouwen zijn toegestaan; 5. op de plankaart is de bestemming "openbaar groen" gegeven aan het gedeelte van de sloot ten noorden van het perceel Froske- polle 8 gewijzigd in de bestemming "water"; voorschriften 6. in artikel 3 van de voorschriften is een nieuw lid e tussenge voegd, luidende "in afwijking van sub a. de bijgebouwen de grenslijnen der bebouwing mogen overschrijden, voorzover deze bouwwerken zullen worden opgericht op gronden, welke als zoda nig op de kaart zijn aangegeven". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Bouw van een was- en kleedgelegenheid annex clubhuis in het sportpark "Kal- verdijkje" Bijlage nr. 54 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 12 maart 1979 besloot U een krediet beschikbaar te stellen voor ondermeer de aanleg van 5 hockeyvelden. Naar het zich laat aanzien zal bij de aanvang van het seizoen 1980/1981 een aantal van deze hockeyvelden bespeelbaar zijn. Teneinde deze velden ook inderdaad te kunnen gebruiken zal op dat moment ook was- en kleedakkommodatie bij deze velden gereed moeten zijn. Gelet daarop is het noodzakelijk in het voorjaar 1980 met de bouw hiervan te beginnen. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie is van mening, dat de hockeyvelden in gebruik moeten worden gege ven aan de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden". Deze vereniging heeft de wens te kennen gegeven, evenals voorheen an dere sportverenigingen hebben gedaan, in combinatie met de was— en kleed akkommodatie een clubhuis te bouwen. Het bestuur van voornoemde hockeyclub heeft zich op verschillende plaatsen georiënteerd omtrent de mogelijkheden van combinatiebouw. Het bestuur meent goede mogelijkheden te zien in een bouwplan waarbij het clubhuis niet naast de was- en kleedakkommodatie wordt gebouwd, doch erop. De kosten van een dergelijk plan worden begroot op rond 925.000,te splitsen in 627.000,voor 5 dubbele was- en kleedunits en 298.000,voor het clubhuis. Het bestuur van de hockeyclub heeft terzake een offerte laten uitbren gen door de firma Schermer Budgetbouw B.V. te Heiloo en stelt ons voor de bouw van het totale projekt door de vereniging (als opdrachtgever) te laten verzorgen. Na het gereedkomen van het projekt zal de was- en kleedakkommo datie tegen betaling van de kosten dan in eigendom aan de gemeente worden overgedragen. Met betrekking tot dit verzoek merken wij het volgende op. Het bouwplan als zodanig beoordelen wij positief. Naar het ons voorkomt wordt een architektonisch en kwalitatief goede voorziening aangeboden voor een redelijke prijs. Daarnaast zijn wij van oordeel, dat met de uitvoering van dit projekt wordt ingespeeld op de behoefte meer variatie te brengen in de gemeentelijke was- en kleedakkommodaties. Wij achten het echter niet gewenst de vereniging te laten optreden als opdrachtgever voor dit projekt, omdat verreweg het grootste deel van de in vesteringskosten voor rekening van onze gemeente komt. Wij zijn van mening, dat de gemeente zelf als opdrachtgever op moet treden en de eigendom van het clubhuis na betaling van de kosten moet overdragen aan de vereniging. Het bestuur van de hockeyvereniging kan deze zienswijze billijken. Gelet hierop stellen wij U voor een krediet van in totaal 925.000, beschikbaar te stellen ten behoeve van de bouw van een was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Kalverdijkje" en de werkzaamheden uit te laten voeren door de Firma Schermer Budgetbouw B.V. te Heiloo. De kapitaallasten ad 68.970,voortvloeiende uit een investering van 627.000,(9 rente en 2 afschrijving) kunnen worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog funktioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten sport en recreatiecomplex "Kalverdijkje" Het resterende gedeelte van het krediet kan worden gedekt door een eenmali ge bijdrage van 298.000,van de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden". Het be treft hier de begrote kosten. Uiteraard zullen de werkelijke kosten ten grondslag liggen aan de definitieve verkoopprijs. Teneinde in staat te zijn de aankoop en inrichting van het clubhuis te financieren verzoekt de hockeyclub gemeentelijke medewerking ingevolge de clubhuisregeling. Ingevolge de clubhuisregeling kan de gemeentelijke medewerking bij de tot stand koming van een clubhuis bestaan uit:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 10