No. 3169. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 98); gezien de brief van de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 18 februari 1980 BESLUIT vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Bezoldigingsverordening i960. Artikel I. a. In artikel 17, eerste lid, wordt het gestelde onder a tot en met i gelezen als volgt: "a. 23 jaar of ouder 1.826,50 b. 22 jaar 1.689,50 c. 21 jaar 1.552,50 d. 20 jaar 1.415,50 e. 19 jaar 1.278,60 f. 18 jaar 1.141,60 g. 17 jaar 1.004,60 h. 16 jaar 867,60 i. 15 jaar 750,60 b. in artikel 17a wordt voor 260,04 gelezen: 274,53 c. in artikel 20, eerste lid, onder a, wordt voor 179,en 246,respectievelijk gelezen 181,en 248, d. in artikel 20, tweede lid, wordt voor 179,en 92, respectievelijk gelezen 181,en 100, Artikel II. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aankoop pand Achter de Hoven 16 c. Bijlage no. 99- Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. De eigenaren van het perceel met opstal, plaatselijk bekend Achter de Hoven 16c, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 12943, groot 131 centiare, zijn bereid dit aan de gemeente te verkopen voor de prijs van 98.000, De verwerving van dit perceel is voor de gemeente van belang in verband met de toekomstige wegaanleg. De waarde van dit perceel, alsmede de overige aan de verkopers toe komende vergoedingen, zijn getaxeerd door deskundigen. Wij achten de aankoopsom, alsmede de bedingen waaronder de eigendoms overdracht overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar. Het hiervoor omschreven perceel is op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter in zage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af gedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 110