No. 3170. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage no. 99); BESLUIT I. aan te kopen van mevrouw A.C.A. Pol - Draper, wonende te Leeuwarden (Aldlctnstateen anderen, het perceel met opstal, plaatselijk bekend Achter de Hoven 16 c, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 12943» groot 131 centiare, voor een koopsom van 98.000, en voorts onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en be slag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel met opstal worden geheven voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wet boek; 6. vooruitlopende op de definitieve eigendomsoverdracht verlenen de verkopers aan de gemeente Leeuwarden het rech'j om vrijelijk over het verkochte onroerend goed te beschikken met ingang van 15 febru ari 1 980 7. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden vanaf het moment waarop dit besluit tot stand is ge komen; 8. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 9. ingaande 15 februari 1980 tot de datum van de definitieve eigendoms overdracht zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkopers over de koopsom een rente worden vergoed, berekend naar 9 VeT jaar; II. het onder I. bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een aan het Fioringras (Aldlan-West) gelegen perceelsgedeelte aan Bouwbedrijf Kats B.V., alhier. Bijlage no. 100 Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de gemeenteraad. Bouwbedrijf Kats B.V., gevestigd alhier, heeft ons verzocht te be vorderen, dat aan haar wordt verkocht het op de ter inzage gelegde te kening met een rode omlijning aangegeven perceelsgedeelte ter grootte van plm. 42 m2, zulks ter uitbreiding van het bij de door haar gebouwde woning Fioringras 49 behorende erf. Aangezien het hier een overhoekje grond betreft hebben wij geen be zwaren tegen het verlenen van de gevraagde medewerking. De prijs van de grond dient naar onze mening te worden gesteld op 2.940,(berekend naar 70,per m2, geen B.T.W. verschuldigd). Aan de eigendomsoverdracht kunnen overigens de gebruikelijke bedingen worden verbonden. Belanghebbende kan zich met één en ander verenigen. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 111